Celostne teritorialne naložbe

Celostne teritorialne naložbe (CTN) so orodje za izvajanje teritorialnih strategij na celosten način. Te naložbe niso ukrep ali prednostni podcilj operativnega programa, temveč omogočajo državam članicam EU, da izvajajo operativne programe medsektorsko in pridobivajo sredstva iz številnih prednostnih osi, enega ali več operativnih programov, s čimer zagotovijo izvajanje celostne strategije za posamezno območje. Mehanizem CTN je namenjen uresničevanju ciljev trajnostnih urbanih strategij mestnih občin, za kar je zagotovljenih približno 139 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in sredstev iz proračuna Republike Slovenije. ZMOS deluje v vlogi posredniškega organa za izbor operacij CTN.

Določbe v zvezi s celostnimi teritorialnimi naložbami vključujejo številne možne koristi:

 • Celostne teritorialne naložbe imajo kot instrument za spodbujanje celostne uporabe skladov možnost, da zagotovijo boljši skupni učinek za isti znesek javnih naložb.
 • Možen prenos upravljanja celostnih teritorialnih naložb omogoča podregionalnim akterjem (lokalnim/urbanim zainteresiranim stranem), da dobijo več pristojnosti prek njihovega vključevanja v pripravo in izvajanje programa. V okviru izvedbe mehanizma CTN nastopa ZMOS kot posredniški organ za izbor operacij.
 • Glede na to, da bodo za celostne teritorialne naložbe že na začetku zagotovljeni različni tokovi financiranja, obstaja večja gotovost v zvezi s financiranjem celostnih ukrepov.
 • Celostna teritorialna naložba je instrument, ki temelji na razvoju posameznih območjih,  ki lahko pomaga sprostiti neizkoriščene možnosti na lokalni in regionalni ravni. V Sloveniji CTN spodbujajo razvoj urbanih območij, ki jih določajo posamezne trajnostne urbane strategije mestnih občin.

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3 z mehanizmom CTN, št. 303-27/2018

1. Dokumentacija povabila:

 • Povabilo – CTN PN 6.3, št. 303-27/2018

2. Obvestilo o potrditvi Seznama izbranih operacij:

3. Terminski načrt:

 • Oddaja vlog za operacije (1. faza): 29. 10. 2018
 • Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS: 24. 1. 2019
 • Začetek 2. faze in možnost predložitve vlog v 2. fazi: 5. 2. 2019
 • Rok za oddajo popolnih vlog v 2. fazi na PO MOP: 5. 8. 2019 (šest mesecev po začetku 2. faze)
 • Skrajni rok za zaključek 2. faze: 5. 11. 2019 (devet mesecev po začetku 2. faze)

4. Vprašanja upravičencev:

5. Informacije o 2. fazi CTN, ki jo izvaja PO MOP:

 • V 2. fazi PO Ministrstvo za okolje in prostor preverja postopek izbora operacij in ustreznost dopolnjenih vlog ter predloži vlogo za odločitev o podpori, ki jo potrdi OU, kot je opredeljeno v »Navodilih organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020«.
 • Vloga v 2. fazi:
  • smiselno izpolnjeno Prilogo 2 in Prilogo 12 Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020,
  • izdelano študijo izvedljivosti,
  • dokazila o pravici gradnje, gradbeno dovoljenje,
  • dokazila o izvedenem predhodnem postopku ali presoji vplivov na okolje,
  • dokazilo o uvrščenosti operacije v NRP,
  • morebitna druga dokazila, ki bodo zahtevana v postopku neposredne potrditve operacij.

Pomembni dokumenti

Priročnik ZMOS za izvajanje nalog PO

Obvestila

18. 6. 2019: Posredniški organ Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo posodobljeno verzijo Napotkov za vlagatelje v zvezi z oddajo vlog v 2. fazi za PN 4.4 in s podrobnejšo opredelitvijo vseh postopkov v 2. fazi do prvega izplačila upravičencem.

20. 8. 2019: Objavljena je nova verzija Priročnika ZMOS za izvajanje nalog posredniškega organa (verzija 2.3, avgust 2019) s prilogo.

Trajnostne urbane strategije mestnih občin

Povezava do zaključenih Povabil k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij z mehanizmom CTN.

Potrjeni projekti CTN mestnih občin