CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE

Zaključena Povabila k predložitvi vlog

 

ZMOS je v vlogi posredniškega organa za izbor opreacij mehanizma CTN do sedaj zaključil naslednja Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij z mehanizmom CTN:


Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij Prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih, št. 303-19/2017 

1. Dokumentacija povabila:

2. Obvestilo o potrditvi Seznama izbranih operacij:

3. Terminski načrt:

 • Oddaja vlog za operacije: do 26.6.2017
 • Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS: 11.8.2017
 • Začetek 2. faze: 16.8.2017 (Obvestilo o potrditvi Seznama izbranih operacij)
 • Začetek priprave vlog za 2. fazo - vsi upravičenci: 16.8.2017
 • Možnost formalne oddaje vlog v 2. fazi postopka za sofinanciranje operacij z mehanizmom CTN za mestne občine: od 14.9.2017 (potrditev PO MOP o pravilnosti postopka v 1. fazi)
 • Možnost formalne oddaje vlog v 2. fazi postopka za sofinanciranje operacij z mehanizmom CTN za javne stanovanjske sklade v 100 % občinski lasti in neprofitne stanovanjske organizacije v skladu s stanovanjskim zakonom v 100 % občinski lasti: od 22.12.2017
 • Rok za oddajo popolnih vlog v 2. fazi na PO MOP: 16.5.2018 (9 mesecev od začetka 2. faze)
 • Zaključek 2. faze postopka za sofinanciranje operacij z mehanizmom CTN: 16.8.2018 

4. Vprašanja upravičencev

5. Informacije o 2. fazi CTN, ki jo izvaja PO MOP

Dne 16. 8. 2017 je z obvestilom PO ZMOS o razvrstitvi vlog na Seznamu izbranih operacij nastopila 2. faza. Dne 14. 9. 2017 je PO MOP posredoval Obvestilo o ustreznosti postopka izbora operacij ZMOS po prvem Povabilu za predložitev vlog za sofinanciranje z mehanizmom CTN v PN 6.3 na podlagi katerega lahko mestne občine formalno oddajo vloge v 2. fazi. Dne 22. 12. 2017 je Organ upravljanja posredoval obvestilo o uveljavitvi sprememb Operativnega programa, na podlagi katerega lahko vloge v 2. fazi formalno oddajo tudi javni stanovanjski skladi v 100 % občinskih lasti in neprofitne stanovanjske organizacije v skladu s Stanovanjskim zakonom v 100 % občinski lasti. Pri oddaji vlog v 2. fazi se upoštevajo Vsebinska izhodišča - vloga v 2. fazi mora vsebovati vsaj:

 • smiselno izpolnjeno Prilogo 2 in Prilogo 12 Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020,
 • izdelano študijo izvedljivosti,
 • dokazila o pravici gradnje, gradbeno dovoljenje,
 • dokazila o izvedenem predhodnem postopku ali presoji vplivov na okolje,
 • dokazilo o uvrščenosti operacije v NRP,
 • morebitna druga dokazila, ki bodo zahtevana v postopku neposredne potrditve operacij.

Vlogo v 2. fazi upravičenci usklajujejo bilateralno s PO MOP, kontakta sta g. Blaž Mozetič in ga. Iris Oražem (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

 

Dokumenti vezani na 2. fazo CTN: 

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan


Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% (oz. več kot 75%) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb, št. 303-4/2017

Prednostna naložba 4.1

1. Dokumentacija povabila: 

2. Obvestilo o potrditvi Seznama izbranih operacij:

3. Terminski načrt:

 • Oddaja vlog za operacije: do 18.4.2017
 • Potrditev seznama izbranih operacij na skupščini ZMOS: 11.8.2017
 • Začetek 2. faze: 16.8.2017 (Obvestilo o potrditvi Seznama izbranih operacij)
 • Začetek priprave vlog za 2. fazo: 16.8.2017
 • Možnost formalne oddaje vlog v 2. fazi postopka za sofinanciranje operacij z mehanizmom CTN: od 21.8.2017 (potrditev PO MZI o pravilnosti postopka v 1. fazi)
 • Rok za oddajo popolnih vlog v 2. fazi na PO MZI: 16.5.2018 (9 mesecev od začetka 2. faze)
 • Zaključek 2. faze postopka za sofinanciranje operacij z mehanizmom CTN: 16.8.2018 

4. Vprašanja upravičencev:

5. Informacije o 2. fazi CTN, ki jo izvaja PO MZI

V 2. fazi vlagatelji vlog za sofinanciranje operacij, ki so bile vključene na seznam izbranih operacij za PN 4.1, na PO MZI predložite :

1. celotno vlogo, ki je bila posredovana na PO ZMOS v 1. fazi, in morebitne zadnje verzije oziroma investicijske dokumente višje stopnje;

2. dodatna dokazila, kot izhaja iz Vsebinskih izhodišč za PN 4.1

 • izdelana projektna dokumentacija - PZI s prikazanimi vsemi rešitvami in detajli, v skladu s poročilom iz REP, za vsako večstanovanjsko stavbo posebej,
 • izpis iz zemljiške knjige, ki izkazuje 100% oz. več kot 75% lastništvo večstanovanjske stavbe,
 • sklenjeno pogodbo o opravljanju upravniških storitev kot dokazilo za urejeno upravljanje večstanovanjske stavbe;

3. smiselno izpolnjeno Prilogo 2 in Prilogo 12 Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Izpolnijo se relevantni deli obrazcev obeh prilog.

Zaradi težav v zvezi s sistemom e-MA je potrebno zgoraj navedeno dokumentacijo posredovati v fizični in elektronski obliki (USB) po pošti na Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, g. Andrej Žerovnik. Prilogi 2 in 12 morata biti v elektronski obliki v odprti Word verziji. Vlogo v 2. fazi upravičenci usklajujejo bilateralno s PO MZI. Za dodatne informacije o pripravi vloge za 2. fazo je kontakt g. Žerovnik po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Glej tudi terminski načrt zgoraj.

Dokumenti vezani na 2. fazo CTN: 

image002