Trajnostne urbane strategije mestnih občin

Pogoj za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev prek mehanizem CTN je sprejeta trajnostna urbana strategija (TUS) za urbano območje. Namen priprave TUS je tudi podpora trajnostnemu urbanemu razvoju in določitev celostnih ukrepov za spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi se srečujejo urbana območja ter z njimi povezana podeželska zaledja. TUS naj bi predstavljale podlago za celovit pristop k načrtovanju in izvajanju naložb.

Do leta 2016 je vseh 11 mestnih občin pripravilo in sprejelo TUS. V letu 2017 so sprejele še izvedbene načrte k trajnostnim urbanim strategijam (IN TUS), v katerih so opredelile konkretne ukrepe, ki bodo prispevali k uresničevanju zastavljenih ciljev v TUS, ključne projekte in predvideno financiranje projektov.