Sestanek delovne skupine za lokalno samoupravo

28. 9. 2020 je v Ljubljani potekala 2. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo (DS), ki jo sestavljajo predstavniki združenj občin, minister za javno upravo Boštjan Koritnik in drugi predstavniki Ministrstva za javno upravo. S strani ZMOS so na seji sodelovali predsednik mag. Gregor Macedoni, sekretar dr. Miloš Senčur in Tomaž Lanišek.

Dnevni red 2. seje je vseboval naslednje točke:

  1. Pregled zapisnika 1. seje DS
  2. Določitev povprečnine za leti 2021 in 2022
  3. Informacije o pripravi novele Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K)
  4. Imenovanje delegacije v Kongres lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (KLRO)
  5. Informacija o sofinanciranju skupnih občinskih uprav (SOU)
  6. Informacija o razpisu za sofinanciranje pametnih mest
  7. Informacija o postopku sprejemanja Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO).

Vlada bo za leto 2021 predlagala dvig povprečnine za približno 4 evre na 628,20 EUR. Prav tako bo ista višina predlagana kot izhodišče za določitev povprečnine za leto 2022. Predsednik ZMOS mag. Gregor Macedoni je v zvezi s financiranjem občin izpostavil, da je nastopil čas za postopno odpravljanje nesorazmerij pri financiranju, saj obstaja kategorija mestnih in nekaterih večjih občin, ki opravljajo po eni strani večje število nalog, po drugi strani pa imajo tudi večje stroške iz naslova števila zaposlenih. Izpostavil je tudi, da se z višanjem povprečnine to nesorazmerje samo povečuje. Sekretar združenja dr. Miloš Senčur je prisotne opozoril na problem Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17), saj si ga ministrstva in občine različno razlagajo. Temeljno vprašanje je, kaj so obvezne in neobvezne naloge občin. V zvezi s tem je opozoril na osnutek Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki zopet določa občinam novo nalogo (ustanovitev javnega zavoda za oskrbo starejših), sicer neobvezno, kar pomeni, da bo to v praksi pomenilo strošek občin, ki ne bo vključen v izračun primerne porabe. Minister se je strinjal, da je potrebno navedeni pravilnik ponovno odpreti. 

Združenja občin bodo v roku 14 dni prejela osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K), kjer bo poudarek predvsem v ureditvi volilnega spora, skladno z nedavno odločitvijo Ustavnega sodišča (zagotovitev sodnega varstva volilne pravice vseh volilnih upravičencev, jasnejša določitev dokončnega volilnega razsodnika, pluralnost volilne komisije itd.). V razpravi je bila s strani ZMOS izpostavljena tudi problematika neposrednih volitev v svete ožjih delov občin. Za poenostavitev postopkov bi bilo po mnenju ZMOS potrebno določiti, da je posamezna krajevna skupnost ena volilna enota. Izpostavljeno je bilo tudi, da je nedopustno, da upravne enote občinam zaračunavajo storitve, ki jih po zakonu morajo opravljati, kot je na primer izdaja potrdil posameznikom o volilni pravici.

Glede delegacije KLRO je minister pozval združenja občin, da do konca meseca oktobra posredujejo usklajen predlog treh članov in njihovih namestnikov. Novi mandat predstavnikov slovenskih občin v KLRO bo trajal od marca 2021 do marca 2026.

V zvezi s skupnimi občinskimi upravami (SOU) bo glede pravil o njihovem sofinanciranju jasnejše določeno, da je sofinanciranje SOU pogojeno s številom nalog, ki jih slednja opravlja za posamezno občino. Povračilo stroškov za delovanje SOU, skupno 6,1 milijona evrov, bo izvedeno do konca novembra.

Predstavljena so bila izhodišča razpisa za sofinanciranje pametnih mest in skupnosti, ki bo objavljen predvidoma konec novembra. Sredstva bodo namenjena demonstracijskim projektom, v kratkem pa naj bi objavo razpisa odobril organ upravljanja. Upravičenci na razpisu bodo konzorciji občin, ki bodo imeli za pripravo prijave na voljo dva do tri mesece. Po sklepu o izbiri bodo konzorciji izvedli javna naročila, rok za dokončanje projektov pa bo dve leti. Upravičeni stroški bodo predvidevamo stroški nakupa komunikacijske opreme in programske opreme, licenc, razvoj inovativnih rešitev. Združenja občin so opozorila na potrebo, da se med upravičene stroške uvrsti tudi sofinanciranje kadra. Predvideno je, da bo stopnja sofinanciranja 80 %, vrednost razpisa bo znašala 16 milijonov evrov.

Predlog ZFRO bo obravnavan na oktobrski seji Državnega zbora, sprejet pa naj bi bil predvidoma na novembrski seji. Zakon, ki je bil usklajen že lani in v manjši meri dopolnjen v okviru DS, bo omogočil finančno razbremenitev občin v obsegu 31 milijonov evrov na leto, določil bo dodatno financiranje občin, ki imajo romske svetnike, krajše prehodno obdobje za sofinanciranje občinskih investicij, odprava zalaganja sredstev za državo s strani občin za subvencioniranje neprofitnih najemnin itd.

Predstavniki ZMOS so ministra pozvali, da ministrstvom posreduje opozorilo o spoštovanju določb Zakona o lokalni samoupravi, ki jim nalagajo, da pri pripravi predpisov, s katerimi se posega v koristi oz. položaj občin, k sodelovanju pritegnejo reprezentativna združenja.