CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE

 

Celostne teritorialne naložbe (CTN) so orodje za izvajanje teritorialnih strategij na celosten način. Te naložbe niso ukrep ali prednostni podcilj operativnega programa, temveč omogočajo državam članicam EU, da izvajajo operativne programe medsektorsko in pridobivajo sredstva iz številnih prednostnih osi, enega ali več operativnih programov, s čimer zagotovijo izvajanje celostne strategije za posamezno območje. Mehanizem CTN je namenjen uresničevanju ciljev trajnostnih urbanih strategij mestnih občin, za kar je zagotovljenih približno 139 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in sredstev iz proračuna Republike Slovenije. ZMOS deluje v vlogi posredniškega organa za izbor operacij CTN.


Določbe v zvezi s celostnimi teritorialnimi naložbami vključujejo številne možne koristi:

 • Celostne teritorialne naložbe imajo kot instrument za spodbujanje celostne uporabe skladov možnost, da zagotovijo boljši skupni učinek za isti znesek javnih naložb.
 • Možen prenos upravljanja celostnih teritorialnih naložb omogoča podregionalnim akterjem (lokalnim/urbanim zainteresiranim stranem), da dobijo več pristojnosti prek njihovega vključevanja v pripravo in izvajanje programa. V okviru izvedbe mehanizma CTN nastopa ZMOS kot posredniški organ za izbor operacij.
 • Glede na to, da bodo za celostne teritorialne naložbe že na začetku zagotovljeni različni tokovi financiranja, obstaja večja gotovost v zvezi s financiranjem celostnih ukrepov.
 • Celostna teritorialna naložba je instrument, ki temelji na razvoju posameznih območjih,  ki lahko pomaga sprostiti neizkoriščene možnosti na lokalni in regionalni ravni. V Sloveniji CTN spodbujajo razvoj urbanih območij, ki jih določajo posamezne trajnostne urbane strategije mestnih občin.
Objave:
Povabilo k predložitvi vlog - Prednostna naložba 4.4 (303-55/2017, oktober 2017)
Povabilo k predložitvi vlog - Prednostna naložba 6.3 (303-19/2017, maj 2017)
Povabilo k predložitvi vlog - Prednostna naložba 4.1 (303-4/2017, marec 2017)

Logo EKP strukturni in investicijski skladi SLO slogan


Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN, št. 303-55/2017

Prednostna naložba 4.4

 

1. Dokumentacija povabila:

2. Obvestilo o potrditvi Seznama izbranih operacij:

3. Terminski načrt:

 • Oddaja vlog za operacije: 27. 11. 2017
 • Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS: 28. 12. 2017
 • Začetek 2. faze: 3. 1. 2018 (Obvestilo o potrditvi Seznama izbranih operacij)
 • Možnost formalne oddaje vlog v 2. fazi: po potrditvi postopka 1. faze na PO MZI
 • Rok za oddajo popolnih vlog v 2. fazi na PO MZI: 3. 9. 2018 (9 mesecev od začetka 2. faze)
 • Zaključek 2. faze: najkasneje 3. 1. 2019 (12 mesecev od začetka 2. faze)

4. Vprašanja upravičencev:

5. Informacije o 2. fazi CTN, ki jo izvaja PO MZI:

 • S potrditvijo Seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS se je zaključila 1. faza izbora operacij. Vlagatelji bodo o začetku 2. faze obveščeni z dopisom PO MZI.
 • 2. faza se zaključi najkasneje 3. 1. 2019, pri čemer morajo biti vloge oddane do 3. 9. 2018.

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 


Povezava do zaključenih Povabil k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij z mehanizmom CTN.