Celostne teritorialne naložbe v obdobju 2021-2027

Kaj je mehanizem CTN?

CTN so orodje izvajanja evropske kohezijske politike, ki podpira uresničevanju teritorialnih strategij, ki prejemajo podporo iz enega ali več kot enega sklada, iz več kot enega programa ali iz več kot ene prednostne naloge istega programa. Preko mehanizma CTN se v Sloveniji v obdobju 2021-2027 spodbuja trajnostni razvoj mest in uresničuje obvezna kvota 8 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za ta namen.

Kakšna je vloga ZMOS?

Pri izvajanju CTN nastopa ZMOS v vlogi posredniškega telesa, pristojnega za izbor operacij. ZMOS objavlja povabila za predložitev prijav projektov mestnih občin in sprejema sezname izbranih operacij (t. i. 1. faza). Projekti, vključeni na seznam izbranih operacij, lahko nadaljujejo postopek pri ministrskih posredniških telesih (2. faza) in so, ob izpolnjevanju vseh pogojev, upravičeni do sofinanciranja.

Katere projekte podpira CTN?

Z mehanizmom CTN se podpirajo projekti, ki uresničujejo trajnostne urbane strategije mestnih občin. Mehanizem pokriva tri specifične cilje (SC) iz Programa evropske kohezijske politike 2021-2027: 1) SC 2.7 za zeleno infrastrukturo v mestih, 2) SC 2.8 za trajnostno urbano mobilnost in 3) SC 5.1 za urbano prenovo. Projekti morajo biti skladni s pravili izvajanja evropske kohezijske politike.

Sredstva CTN

Izvedbeni dokumenti

Mehanizem CTN vključuje 166,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in proračuna Republike Slovenije (RS). Ob tem je del mehanizma tudi 11 milijonov evrov povratnih sredstev, ki se dodelijo kot finančni instrumenti v okviru SC 5.1. Skupaj je vrednost sredstev ESRR 127 milijonov evrov, vrednost sredstev RS pa 50 milijonov evrov.

Dokumenti države in EU

 • Glavne pravne podlage

  Povezava do programskih dokumentov, EU in državnih uredb o izvajanju kohezijske politike.

 • Vsebinska izhodišča

  Vsebinska izhodišča za posamezni specifični cilj podrobneje določajo pogoje in upravičenost vsebin ter stroškov.

Dokumenti ZMOS

Povabila ZMOS k predložitvi vlog za projekte CTN

SC 2.7 Zelena infrastruktura v mestih

Podpira se izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev nove zelene infrastrukture, javno dostopnih zelenih površin in naravnih struktur v mestih, ozelenjevanje grajenih površin v mestih, kot na primer ozelenjevanje javnih odprtih prostorov, zelene strehe, zelene vertikalne površine itd.

 • SC 2.7 - 1. povabilo

  8. 11. 2023 je ZMOS objavil prvo Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij zelene infrastrukture v mestnem okolju z mehanizmom CTN (št. 303-14/2023-1). Rok za oddajo vlog je 8. 12. 2023.

SC 2.8 Trajnostna urbana mobilnost

Podpira se investicije v infrastrukturo za trajnostno mobilnost v urbanih območjih (infrastruktura za pešce in kolesarje, namenske površine za JPP, ukrepe za umirjanje prometa in varnost pešcev, uporabo digitalnih sistemov za upravljanje mestne mobilnosti itd.) in za uporabo alternativnih goriv v mestih (vozila JPP na elektriko ali vodik in polnilna infrastruktura v javni lasti).

 • SC 2.8 - 1. povabilo

  20. 11. 2023 je ZMOS objavil prvo Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (št. 303-15/2023-1). Rok za oddajo vlog je 20. 12. 2023.

SC 5.1 Urbana prenova mestnih območij

Podpira se ukrepe za prenovo in oživljanje praznih ter nezadostno izkoriščenih stavb v javnem interesu, prenovo kulturne dediščine in drugih objektov, prenovo in oblikovanje novih odprtih javnih prostorov ter integrirane projekte za urbani razvoj, ki bodo naslavljali celovito prenovo izbranega območja in bodo namenjeni pripravi nove generacije projektov urbane prenove.

 • SC 5.1 - 1. povabilo

  16. 10. 2023 je ZMOS objavil prvo Povabilo za predložitev vlog za sofinanciranje operacij urbane prenove z mehanizmom CTN (št. 303-13/2023). Rok za oddajo vlog je 16. 11. 2023.

Finančni instrumenti (SC 5.1)

Projekti urbane prenove iz SC 5.1, ki izkazujejo možnost generiranja sredstev iz naslova stabilnih denarnih tokov v obdobju obratovanja, se lahko podprejo s povratnimi sredstvi. Pri izvajanju CTN finančnih instrumentov mora vlagatelj predhodno pridobiti mnenje ZMOS o skladnosti investicije s trajnostno urbano strategijo mestne občine.

 • Vloga za izdajo mnenja ZMOS o skladnosti investicije s TUS

  Povezava do podrobnejših informacij o izvajanju finančnih instrumentov in vlogi za izdajo mnenja ZMOS o skladnosti investicije s TUS bo objavljena po potrditvi načina izvajanja finančnih instrumentov v obdobju 2021-2027.

Za pripravljavce vlog

Pred oddajo vlog

Samoocena vloge

Priporočamo, da pred oddajo vlog preverite, da

 • so vsi dokumenti podpisani,
 • vlogo sestavljajo vse potrebne priloge,
 • operacija izpolnjuje vse pogoje,
 • podatki v vlogi odražajo podatke iz podporne dokumentacije.

Priporočamo tudi, da:

 • vlogo oddate vsaj nekaj dni pred potekom roka,
 • pred oddajo vloge izvedete samooceno z uporabo kontrolnih obrazcev ZMOS.

Za pomoč pri samooceni vloge lahko uporabite primere internih kontrolnih obrazcev, ki jih ZMOS uporablja pri pregledovanju vlog.

 • Interni kontrolni obrazci CTN

  Interni kontrolniki za izvedbo 1. povabila za SC RSO5.1 (urbana prenova). Kontrolni obrazci so za posamezno povabilo objavljeni na spletni strani povabila.

 • Priročnik ZMOS

  V Priročniku ZMOS za izvajanje nalog posredniškega telesa v programskem obdobju 2021-2027 najdete podrobnejša pojasnila o poteku postopka, časovnih okvirih ipd.

Oddaja vlog

Vloge se oddajo izključno v elektronski obliki na zmos@koper.si. Obrazci morajo biti elektronsko podpisani ali lastnoročno podpisani in skenirani, pri čemer morajo vlagatelji v tem primeru poslati tudi odprte (nepodpisane) verzije obrazcev, ki omogočajo strojno branje. Če dokumentacija vloge presega 10 MB, se vloga pošlje s pomočjo Spletnega odložišča velikih datotek (SOVD).

Prepozno oddane vloge bodo zavržene. Pravočasno oddane vloge bodo pregledane z vidika formalne popolnosti v roku 5 delovnih dni od prejema.

Okvirna časovnica izvedbe povabila CTN