Celostne teritorialne naložbe

Celostne teritorialne naložbe (CTN) so orodje za izvajanje teritorialnih strategij na celosten način. Te naložbe niso ukrep ali prednostni podcilj operativnega programa, temveč omogočajo državam članicam EU, da izvajajo operativne programe medsektorsko in pridobivajo sredstva iz številnih prednostnih osi, enega ali več operativnih programov, s čimer zagotovijo izvajanje celostne strategije za posamezno območje. Mehanizem CTN je namenjen uresničevanju ciljev trajnostnih urbanih strategij mestnih občin, za kar je zagotovljenih približno 139 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in sredstev iz proračuna Republike Slovenije. ZMOS deluje v vlogi posredniškega organa za izbor operacij CTN.

Določbe v zvezi s celostnimi teritorialnimi naložbami vključujejo številne možne koristi:

 • Celostne teritorialne naložbe imajo kot instrument za spodbujanje celostne uporabe skladov možnost, da zagotovijo boljši skupni učinek za isti znesek javnih naložb.
 • Možen prenos upravljanja celostnih teritorialnih naložb omogoča podregionalnim akterjem (lokalnim/urbanim zainteresiranim stranem), da dobijo več pristojnosti prek njihovega vključevanja v pripravo in izvajanje programa. V okviru izvedbe mehanizma CTN nastopa ZMOS kot posredniški organ za izbor operacij.
 • Glede na to, da bodo za celostne teritorialne naložbe že na začetku zagotovljeni različni tokovi financiranja, obstaja večja gotovost v zvezi s financiranjem celostnih ukrepov.
 • Celostna teritorialna naložba je instrument, ki temelji na razvoju posameznih območjih,  ki lahko pomaga sprostiti neizkoriščene možnosti na lokalni in regionalni ravni. V Sloveniji CTN spodbujajo razvoj urbanih območij, ki jih določajo posamezne trajnostne urbane strategije mestnih občin.

Obvestila

1. 3. 2021: PN 4.4 – PO MZI je objavil posodobljeno verzijo Vsebinskih izhodišč. Med upravičene stroške so dodane investicije v neopredmetena sredstva, vključen je bolj jasen zapis omejitve sofinanciranja parkirišč za kolesa in sistemov izposoje koles.

1. 6. 2021: Objavljeni sta novi povabili k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti (PN 4.4 ESRR in PN 4.4 KS). Rok za oddajo vlog je 1. 7. 2021.

7. 6. 2021: Objavljen je popravljen obrazec 2 za prijavo vlog na povabili v PN 4.4.

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESRR), št. 303-3/2021

1. Dokumentacija povabila:

Dne 7. 6. 2021 je bil objavljen popravljen obrazec 2.

2. Seznam izbranih operacij:

3. Terminski načrt:

 • Objava povabila (1. faza): 1. 6. 2021
 • Oddaja vlog za operacije (1. faza): 1. 7. 2021
 • Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS: 17. 9. 2021
 • Začetek 2. faze in možnost predložitve vlog v 2. fazi: 6. 10. 2021
 • Rok za oddajo popolnih vlog v 2. fazi na PO MZI: šest mesecev po začetku 2. faze

4. Vprašanja upravičencev in druge informacije:

5. Informacije o 2. fazi CTN, ki jo izvaja PO MZI:

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS), št. 303-4/2021

1. Dokumentacija povabila:

Dne 7. 6. 2021 je bil objavljen popravljen obrazec 2. Dne 28. 6. 2021 sta bila objavljena popravljena obrazca 4 in 5.

2. Seznam izbranih operacij:

3. Terminski načrt:

 • Objava povabila (1. faza): 1. 6. 2021
 • Oddaja vlog za operacije (1. faza): 1. 7. 2021
 • Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS: 17. 9. 2021
 • Začetek 2. faze in možnost predložitve vlog v 2. fazi: 12. 10. 2021
 • Rok za oddajo popolnih vlog v 2. fazi na PO MZI: šest mesecev po začetku 2. faze

4. Vprašanja upravičencev in druge informacije:

5. Informacije o 2. fazi CTN, ki jo izvaja PO MZI:

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3 z mehanizmom CTN , št. 303-13/2019

1. Dokumentacija povabila:

2. Seznam izbranih operacij:

3. Terminski načrt:

 • Objava povabila (1. faza): 15. 11. 2019
 • Oddaja vlog za operacije (1. faza):16. 12. 2019
 • Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS: 27. 2. 2020
 • Začetek 2. faze in možnost predložitve vlog v 2. fazi: 30. 3. 2020
 • Rok za oddajo popolnih vlog v 2. fazi na PO MOP: 3. 12. 2020 (šest mesecev po začetku 2. faze, podaljšano za čas ukrepov iz ZZUSUDJZ, ko procesni roki v upravnih zadevah niso tekli)

4. Vprašanja upravičencev in druge informacije:

5. Informacije o 2. fazi CTN, ki jo izvaja PO MOP:

 • V 2. fazi PO Ministrstvo za okolje in prostor preverja postopek izbora operacij in ustreznost dopolnjenih vlog ter predloži vlogo za odločitev o podpori, ki jo potrdi OU, kot je opredeljeno v »Navodilih organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020«.
 • Vloga v 2. fazi:
  • smiselno izpolnjeno Prilogo 2 in Prilogo 12 Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020,
  • izdelano študijo izvedljivosti,
  • dokazila o pravici gradnje, gradbeno dovoljenje,
  • dokazila o izvedenem predhodnem postopku ali presoji vplivov na okolje,
  • dokazilo o uvrščenosti operacije v NRP,
  • morebitna druga dokazila, ki bodo zahtevana v postopku neposredne potrditve operacij.
 • Pripravljavci vlog naj upoštevajo tudi dokument “Metodološke predpostavke za pripravo in pregled finančnih in ekonomskih analiz za operacije na PO MOP v finančni perspektivi 2014–2020”, ki je objavljen tukaj.

Trajnostne urbane strategije mestnih občin

Povezava do zaključenih Povabil k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij z mehanizmom CTN.

Potrjeni projekti CTN mestnih občin