Zaključena Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij z mehanizmom CTN

Obvestila

14. 2. 2023: Objavljena je druga sprememba 4. Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij PN 6.3 z mehanizmom CTN in posodobitev seznama izbranih operacij zaradi alokacije evidentiranih ostankov sredstev v KRVS.

31. 7. 2023: Objavljena je tretja sprememba 4. Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij PN 6.3 z mehanizmom CTN in posodobitev seznama izbranih operacij zaradi alokacije evidentiranih ostankov sredstev v KRZS.

ZMOS je v vlogi posredniškega organa za izbor opreacij mehanizma CTN do sedaj zaključil naslednja Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij z mehanizmom CTN:

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3 z mehanizmom CTN , št. 303-13/2019

1. Dokumentacija povabila:

2. Seznam izbranih operacij:

3. Terminski načrt:

 • Objava povabila (1. faza): 15. 11. 2019
 • Oddaja vlog za operacije (1. faza):16. 12. 2019
 • Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS: 27. 2. 2020
 • Začetek 2. faze in možnost predložitve vlog v 2. fazi: 30. 3. 2020
 • Rok za oddajo popolnih vlog v 2. fazi na PO MOP: 3. 12. 2020 (šest mesecev po začetku 2. faze, podaljšano za čas ukrepov iz ZZUSUDJZ, ko procesni roki v upravnih zadevah niso tekli)

4. Vprašanja upravičencev in druge informacije:

5. Informacije o 2. fazi CTN, ki jo izvaja PO MOP:

 • V 2. fazi PO Ministrstvo za okolje in prostor preverja postopek izbora operacij in ustreznost dopolnjenih vlog ter predloži vlogo za odločitev o podpori, ki jo potrdi OU, kot je opredeljeno v »Navodilih organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020«.
 • Vloga v 2. fazi:
  • smiselno izpolnjeno Prilogo 2 in Prilogo 12 Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020,
  • izdelano študijo izvedljivosti,
  • dokazila o pravici gradnje, gradbeno dovoljenje,
  • dokazila o izvedenem predhodnem postopku ali presoji vplivov na okolje,
  • dokazilo o uvrščenosti operacije v NRP,
  • morebitna druga dokazila, ki bodo zahtevana v postopku neposredne potrditve operacij.
 • Pripravljavci vlog naj upoštevajo tudi dokument “Metodološke predpostavke za pripravo in pregled finančnih in ekonomskih analiz za operacije na PO MOP v finančni perspektivi 2014–2020”, ki je objavljen tukaj.

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESRR), št. 303-8/2019

1. Dokumentacija povabila:

2. Seznam izbranih operacij:

3. Terminski načrt:

 • Objava povabila (1. faza): 27. 9. 2019
 • Oddaja vlog za operacije (1. faza): 15. 11. 2019 (rok podaljšan s sklepom predsednika ZMOS dne 18. 10. 2019)
 • Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS: 13. 1. 2020
 • Začetek 2. faze in možnost predložitve vlog v 2. fazi: 12. 3.2020
 • Rok za oddajo popolnih vlog v 2. fazi na PO MZI: 16. 11. 2020 (šest mesecev po začetku 2. faze, podaljšano za čas ukrepov iz ZZUSUDJZ, ko procesni roki v upravnih zadevah niso tekli)

4. Vprašanja upravičencev in druge informacije:

5. Informacije o 2. fazi CTN, ki jo izvaja PO MZI:

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS), št. 303-9/2019

1. Dokumentacija povabila:

2. Seznam izbranih operacij:

3. Terminski načrt:

 • Objava povabila (1. faza): 27. 9. 2019
 • Oddaja vlog za operacije (1. faza): 15. 11. 2019 (rok podaljšan s sklepom predsednika ZMOS dne 18. 10. 2019)
 • Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS: 13. 1. 2020
 • Začetek 2. faze in možnost predložitve vlog v 2. fazi: 14. 2. 2020
 • Rok za oddajo popolnih vlog v 2. fazi na PO MZI: 19. 10. 2020 (šest mesecev po začetku 2. faze, podaljšano za čas ukrepov iz ZZUSUDJZ, ko procesni roki v upravnih zadevah niso tekli)

4. Vprašanja upravičencev in druge informacije:

5. Informacije o 2. fazi CTN, ki jo izvaja PO MZI:

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3 z mehanizmom CTN, št. 303-27/2018

Prednostna naložba: 6.3

Dokumentacija: Povabilo št. 303-27/2018 

Datum objave: 28. 9. 2018

Seznam izbranih operacij: Sklep Skupščine ZMOS – čistopis; Sklep (24. 1. 2019), Popravek sklepa (31. 1. 2019)

Roki:

 • začetek 2. faze: 5. 2. 2019
 • oddaja popolnih vlog na PO MZI: 5. 8. 2019
 • skrajni datum zaključka 2. faze: 5. 11. 2019

Informacije o 2. fazi:

 • V 2. fazi PO Ministrstvo za okolje in prostor preverja postopek izbora operacij in ustreznost dopolnjenih vlog ter predloži vlogo za odločitev o podpori, ki jo potrdi OU, kot je opredeljeno v »Navodilih organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020«.
 • Vloga v 2. fazi:
  • smiselno izpolnjeno Prilogo 2 in Prilogo 12 Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020,
  • izdelano študijo izvedljivosti,
  • dokazila o pravici gradnje, gradbeno dovoljenje,
  • dokazila o izvedenem predhodnem postopku ali presoji vplivov na okolje,
  • dokazilo o uvrščenosti operacije v NRP,
  • morebitna druga dokazila, ki bodo zahtevana v postopku neposredne potrditve operacij.

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS), št. 303-4/2018

Prednostna naložba: 4.4 (KS)

Dokumentacija: Povabilo št. 303-4/2018 (prečiščeno besedilo)

Datum objave: 18. 5. 2018, popravek 21. 5. 2018

Seznam izbranih operacij: Sklep Skupščine ZMOS (7. 9. 2018), čistopis

Roki:

 • začetek 2. faze: 25. 9. 2018
 • oddaja popolnih vlog na PO MZI: 26. 6. 2019
 • skrajni datum zaključka 2. faze: 25. 9. 2019

Informacije o 2. fazi:

 • V 2. fazi PO Ministrstvo za infrastrukturo preverja postopke izbora operacij in ustreznost vlog ter predloži vlogo za odločitev o podpori, ki jo potrdi OU, kot je opredeljeno v »Navodilih organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020«.
 • Dne 25. 9. 2018 je PO MZI posredoval Obvestilo o preveritvi postopka izbora operacij in doseganja ciljev in rezultatov prednostne osi OP pri povabilu št. 303-4/2018 za PN 4.4 (CTN KS) na podlagi katerega lahko mestne občine formalno oddajo vloge v 2. fazi. Datum prejema omenjenega obvestila se šteje za datum začetka 2. faze.
 • Vprašanja mestnih občin in odgovori PO MZI, z dne 7. september 2018 (odstopanja med 1. in 2. fazo, podrobnejša vsebina vloge).
 • Napotki za vlagatelje – vloge v 2. fazi, POSODOBITEV NAPOTKOV z dne 18. junij 2019.

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN, št. 303-55/2017

Prednostna naložba: 4.4 (ESRR)

Dokumentacija: Povabilo št. 303-55/2017

Datum objave: 6. 10. 2017

Seznam izbranih operacij: Sklep Skupščine ZMOS (28. 12. 2017), čistopis

Roki:

 • začetek 2. faze: 26. 1. 2018
 • oddaja popolnih vlog na PO MZI: 26. 10. 2018
 • skrajni datum zaključka 2. faze: 26. 1. 2019

Informacije o 2. fazi:

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij Prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih, št. 303-19/2017

Prednostna naložba: 6.3

Dokumentacija: Povabilo št. 303-19/2017

Datum objave: 26. 5. 2017

Seznam izbranih operacij: Sklep Skupščine ZMOS (11. 8. 2017), čistopis

Roki:

 • začetek 2. faze: 14. 9. 2017
 • oddaja popolnih vlog na PO MOP: 16. 5. 2018
 • skrajni datum zaključka 2. faze: 14. 9. 2018

Informacije o 2. fazi:

 • Pri oddaji vlog v 2. fazi se upoštevajo Vsebinska izhodišča – vloga v 2. fazi mora vsebovati vsaj:
  • smiselno izpolnjeno Prilogo 2 in Prilogo 12 Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020,
  • izdelano študijo izvedljivosti,
  • dokazila o pravici gradnje, gradbeno dovoljenje,
  • dokazila o izvedenem predhodnem postopku ali presoji vplivov na okolje,
  • dokazilo o uvrščenosti operacije v NRP,
  • morebitna druga dokazila, ki bodo zahtevana v postopku neposredne potrditve operacij.

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% (oz. več kot 75%) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb, št. 303-4/2017

Prednostna naložba: 4.1

Dokumentacija: Povabilo št. 303-4/2017

Datum objave: 6. 10. 2017

Seznam izbranih operacij: Sklep Skupščine ZMOS (11. 8. 2017), čistopis

Roki:

 • začetek 2. faze: 21. 8. 2017
 • oddaja popolnih vlog na PO MZI: 21. 5. 2018
 • skrajni datum zaključka 2. faze: 21. 8. 2018

Informacije o 2. fazi:

 • V 2. fazi vlagatelji vlog za sofinanciranje operacij, ki so bile vključene na seznam izbranih operacij za PN 4.1, na PO MZI predložite :

  1. celotno vlogo, ki je bila posredovana na PO ZMOS v 1. fazi, in morebitne zadnje verzije oziroma investicijske dokumente višje stopnje;

  2. dodatna dokazila, kot izhaja iz Vsebinskih izhodišč za PN 4.1

  • izdelana projektna dokumentacija – PZI s prikazanimi vsemi rešitvami in detajli, v skladu s poročilom iz REP, za vsako večstanovanjsko stavbo posebej,
  • izpis iz zemljiške knjige, ki izkazuje 100% oz. več kot 75% lastništvo večstanovanjske stavbe,
  • sklenjeno pogodbo o opravljanju upravniških storitev kot dokazilo za urejeno upravljanje večstanovanjske stavbe;

  3. smiselno izpolnjeno Prilogo 2 in Prilogo 12 Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Izpolnijo se relevantni deli obrazcev obeh prilog.