Evropska kohezijska politika v obdobju 2021-2027

Pregled ključnih strateških in pravnih dokumentov, ki opredeljujejo izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 in so relevantni za pripravo novih projektnih predlogov in novelacije trajnostnih urbanih strategij.

Programski dokumenti

Nacionalni pravni okvir

Navodila organa upravljanja

Evropska zakonodaja – sprejete uredbe

Strateški dokumenti na ravni EU

Evropski semester – poročila o državi

Strateški dokumenti na ravni RS

Strateški dokumenti na ravni mestnih občin

Drugi dokumenti

Nekateri mejniki EKP 2021-2027
 • 05/2018

 • 02/2019

  Naložbene smernice EK

  Evropska komisija v poročilih o državi v okviru evropskega semestra vključi naložbene smernice za EKP 2021-27.

  02/2019

 • 08/2019

 • 12/2019

  12/2019

 • 05/2020

 • 07/2020

  Dogovor Evropskega sveta

  Evropski svet je na večdnevnem zasedanju sklenil dogovor o večletnem finančnem okviru in Next Generation Eu.

  07/2020

 • 10/2020

 • 12/2020

  12/2020

 • 12/2020

  Sprejetje evropskega proračuna in uredbe za Next Generation EU

  14. 12. je bila sprejeta uredba, ki določa evropski instrument za okrevanje (Next Generation EU).

  17. 12. 2020 je bil potrjen večletni finančni okvir (MFF), ki je podlaga za sprejetje letnih proračunov EU in sprejetje kohezijskih uredb.

 • 2/2021

  Sprejeta je uredba o Mehanizmu za okrevanje in odpornost

  2/2021

 • 06/2021

  Sprejetje kohezijskih uredb

  24. 6. 2021 so bile sprejete evropske kohezijske uredbe, ki so začele veljati s 1. 7. 2021.

 • 11/2021

  Objavljena Izhodišča Programa in osnutek Partnerskega sporazuma

  11/2021

 • 3/2022

  Objavljen je osnutek Programa 2021-2027

 • 9/2022

  9/2022

 • 12/2022

  Sprejetje Programa EKP 21-27

  Vlada je septembra 2022 sprejela in 28. 10. 2022 poslala Program za izvajanje EKP 21-27 v potrditev Evropski komisji. Program je Evropska komisija potrdila 12. 12. 2022.

 • 03/2023

  Merila za izbor operacij

  Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 je na 1. seji, ki je potekala 2. 3. 2023, sprejel Merila za izbor operacij v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

  03/2023

 • 10/2023

  Začetek izvajanja CTN

  Oktobra 2023 je bilo objavljeno prvo povabilo v okviru mehanizma CTN.

Osnovne usmeritve EKP 2021-2027
 • Vrednost EKP sredstev za obdobje 2021-2027 za Slovenijo bo cca. 3,2 mrd €.
 • Zahtevana bo tematska koncentracija.
 • Iz trenutnih 11 prednostnih osi bo EKP skoncentrirana v 5 ciljev politik:
  • 1. pametnejša Evropa,
  • 2. bolj zelena, nizkoogljična Evropa,
  • 3. bolj povezana Evropa,
  • 4. bolj socialna Evropa,
  • 5. Evropa bližje državljanom.
 • Slovenija bo za izvajanje EKP pripravila enoten (operativni) program za 4 sklade.
 • Predvidena stopnja sofinanciranja bo za občine ob upoštevanju dodatnih državnih sredstev 100 % za KS, ESS in ESRR za manj razvito regijo (vzhod) ter 80 % za ESRR za bolj razvito regijo (zahod).
Urbani razvoj 2021-2027
 • Minimalna alokacija sredstev ESRR za trajnostni urbani razvoj je 8 %.
 • Ukrepi trajnostnega urbanega razvoja se izvajajo preko mehanizma CTN.
 • V mehanizem CTN so vključeni trije specifični cilji iz Programa EKP 21-27 (zelena infrastruktura, trajnostna mobilnost, urbana prenova).
 • TUS ostajajo strateška podlaga za izvajanje urbanega razvoja mestnih občin v okviru EKP.
 • Urbani organi oziroma ZMOS ohranja vlogo pri izbiri projektov.
Okrevanje in odpornost

V okviru evropskega instrumenta za okrevanje, t. i. Next Generation EU, bo glavnina sredstev (750 mrd EUR) porabljenih preko Mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF). Del sredstev se bo namenil krepitvi kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (React-EU), za vzpostavitev Sklada za pravični prehod in še nekatere druge programe.

Države članice EU bodo sredstva RRF (za Slovenijo 1,6 mrd EUR nepovratnih in 3,6 mrd EUR povratnih sredstev) črpala na podlagi Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Sredstva RRF niso del evropske kohezijske politike.