Evropska kohezijska politika v obdobju 2021-2027

Pregled ključnih strateških in pravnih dokumentov, ki opredeljujejo izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 in so relevantni za pripravo novih projektnih predlogov in novelacije trajnostnih urbanih strategij.

Programski dokumenti

Evropska zakonodaja – sprejete uredbe

Strateški dokumenti na ravni EU

Evropski semester – poročila o državi

Strateški dokumenti na ravni RS

Strateški dokumenti na ravni mestnih občin

Drugi dokumenti

Nekateri mejniki EKP 2021-2027
Osnovne usmeritve EKP 2021-2027
 • Vrednost EKP sredstev za obdobje 2021-2027 za Slovenijo bo cca. 3,2 mrd €.
 • Zahtevana bo tematska koncentracija.
 • Iz trenutnih 11 prednostnih osi bo EKP skoncentrirana v 5 ciljev politik:
  • 1. pametnejša Evropa,
  • 2. bolj zelena, nizkoogljična Evropa,
  • 3. bolj povezana Evropa,
  • 4. bolj socialna Evropa,
  • 5. Evropa bližje državljanom.
 • Slovenija bo za izvajanje EKP pripravila enoten (operativni) program za 4 sklade.
 • Predvidena stopnja sofinanciranja bo 85 % za KS in manj razvite regije (vzhod) ter 40 % za bolj razvite regije (zahod).
Urbani razvoj 2021-2027
 • Minimalna alokacija sredstev ESRR za trajnostni urbani razvoj je 8 %.
 • Predvideno je nadaljevanje izvajanja celostnih pristopov.
 • TUS ostajajo strateška podlaga za izvajanje urbanega razvoja mestnih občin v okviru EKP.
 • Urbani organi ohranjajo vlogo pri izbiri projektov.
Okrevanje in odpornost

V okviru evropskega instrumenta za okrevanje, t. i. Next Generation EU, bo glavnina sredstev (750 mrd EUR) porabljenih preko Mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF). Del sredstev se bo namenil krepitvi kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (React-EU), za vzpostavitev Sklada za pravični prehod in še nekatere druge programe.

Države članice EU bodo sredstva RRF (za Slovenijo 1,6 mrd EUR nepovratnih in 3,6 mrd EUR povratnih sredstev) črpala na podlagi Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Sredstva RRF niso del evropske kohezijske politike.