Finančni instrumenti za urbani razvoj

V okviru mehanizma CTN se poleg nepovratnih sredstev zagotavlja tudi povratna sredstva v obliki ugodnih posojil, in sicer v prvi vrsti za projekte, ki izkazujejo prihodke.  Projekti morajo biti zasnovani v skladu z razvojnimi cilji razvoja mest in prioritetnimi področji vlaganj, kot so jih opredelile slovenske mestne občine v svojih trajnostnih urbanih strategijah (TUS). Predvideva se izvedba manjšega števila večjih pilotnih projektov (V in Z kohezijska regija).

S kreditom se lahko financira izvedbo projektov prenove ali novogradenj stanovanj in drugih projektov, katerih namen je izvajanje posegov fizične prenove urbanih območij, ki so skladni s cilji TUS enajstih  mestnih občin.

Finančne instrumente za urbani razvoj izvaja Sklad skladov, več informacij je dostopnih tukaj.

Osnovne informacije o finančnih instrumentih

Upravičenci – primerni kreditojemalci:

 • mestne občine,
 • občinski javni stanovanjski skladi,
 • druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki upravljajo s stavbam in/ali z javnimi površinami,
 • stanovanjske kooperative (vključno z neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami v 100 % občinski lasti).

Nekateri posebni pogoji za projekte:

 • lahko se je že začel, vendar se še ni zaključil,
 • izvajati se mora na nerevitaliziranih površinah v mestih (območja DUO),
 • usmerjen mora biti v učinkovito rabo prostora in prenovo površin v mestu, z namenom zagotovitve celostnega pristopa k izvajanju teritorialnih naložb,
 • prispevati mora k realizaciji ciljev, ki so opredeljeni v trajnostni urbani strategiji (TUS) posamezne mestne občine,
 • je po presoji Izvajalca finančnega instrumenta ekonomsko, tehnično in finančno izvedljiv.

Pogoji financiranja:

 • najnižji kredit znaša 500.000 evrov, najvišji kredit pa 7.000.000 evrov,
 • možno je financiranje do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več, kot je maksimalni razpoložljiv znesek za posamezno kohezijsko regijo,
 • ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj 3 leta in največ 25 let in se šteje od dneva veljavnosti kreditne pogodbe do dneva zapadlosti zadnjega obroka kredita,
 • moratorij na odplačilo kredita (glavnice) lahko traja največ do 1/2 ročnosti kredita,
 • pogodbena obrestna mera je sestavljena in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečnega EURIBOR, ki se obračunava od sredstev izvajalca finančnega instrumenta, in nespremenljivega pribitka.

Oddaja vlog:

Mnenje ZMOS o skladnosti investicije

Skladno z 10.b členom Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta ZMOS pri izvajanju finančnih instrumentov kot posredniški organ v okviru celostnih teritorialnih naložb na ravni posamezne investicije poda mnenje o skladnosti investicije s trajnostno urbano strategijo.

Postopek za izdajo mnenja o skladnosti investicije s TUS:

Vlagatelj na ZMOS@koper.si v (izključno) elektronski verziji posreduje (1) spremni dopis s prošnjo za izdajo mnenja o skladnosti investicije s TUS, (2) zadnjo veljavno investicijsko dokumentacijo projekta, (3) izpolnjen obrazec.

Skladnost investicije s TUS (in izvedbenim načrtom TUS) preveri Strokovna komisija ZMOS za izvedbo CTN (SK CTN). Na podlagi poročila SK CTN Skupščina ZMOS sprejme mnenje o skladnosti investicije s TUS. Mnenje prejme vlagatelj v elektronski verziji.

Pomembni dokumenti