Dokumenti

Nekaj temeljnih dokumentov, ki opredeljujejo naš način in področja delovanja ter skupnega projektnega sodelovanja.

Statut

Statutarni in drugi dokumenti opredeljujejo tako namen in naloge ZMOS, kot tudi nekatere druge smernice in področja delovanja, predvsem v skupnem projektnem sodelovanju članic na različnih institucionalnih, državnih in mednarodnih ravneh.

Uredba o porabi sredstev EKP v RS v programskem obdobju 2014–2020

Uredba poleg ministrstev, pristojnih za okolje in prostor ter infrastrukturo, opredeljuje tudi ZMOS kot posredniški organ v mehanizmu celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Zakon o lokalni samoupravi

Združenje mestnih občin Slovenije je ustanovljeno zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja interesov mestnih občin. Kot pravna oseba javnega prava predstavlja interese svojih članic pred državnimi organi, kadar ti oblikujejo ali sprejemajo predpise, s katerimi se posega v njihov pravni položaj oz. pravne koristi.

Ustava RS

Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.

Evropska listina lokalne samouprave

MELLS med drugim opredeljuje tudi pravico lokalnih skupnosti do združevanja.

Katalog informacij javnega značaja ZMOS

Katalog informacij javnega značaja ZMOS, pripravljen na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).