Dokumenti

Nekaj temeljnih dokumentov, ki opredeljujejo naš način in področja delovanja ter skupnega projektnega sodelovanja.

Statut

Statutarni in drugi dokumenti opredeljujejo tako namen in naloge ZMOS, kot tudi nekatere druge smernice in področja delovanja, predvsem v skupnem projektnem sodelovanju članic na različnih institucionalnih, državnih in mednarodnih ravneh.

Uredba

UREDBA o spremembah in dopolnitvah uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020.

Uredba poleg ministrstev, pristojnih za okolje in prostor ter infrastrukturo opredeljuje tudi Združenje mestnih občin Slovenije kot posredniški organ v sistemu Celotnih teritorialnih naložb (CTN).

Zakon

Zakon o lokalni samoupravi. Združenje mestnih občin Slovenije je ustanovljeno zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja interesov mestnih občin. Kot pravna oseba javnega prava predstavlja interese svojih članic pred državnimi organi, kadar ti oblikujejo ali sprejemajo predpise, s katerimi se posega v njihov pravni položaj oz. pravne koristi.

Ustava RS

Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.

Evropska listina lokalne samouprave

MELLS med drugim opredeljuje tudi pravico lokalnih skupnosti do združevanja.