Trajnostne urbane strategije mestnih občin

Pogoj za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev v okviru mehanizma CTN je sprejeta trajnostna urbana strategija (TUS) za urbano območje. Namen priprave TUS je tudi podpora trajnostnemu urbanemu razvoju in določitev celostnih ukrepov za spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi se srečujejo urbana območja ter z njimi povezana podeželska zaledja. TUS naj bi predstavljale podlago za celovit pristop k načrtovanju in izvajanju naložb.

Do leta 2016 je vseh 11 mestnih občin pripravilo in sprejelo TUS. V letu 2017 so sprejele še izvedbene načrte k trajnostnim urbanim strategijam (IN TUS), v katerih so opredelile konkretne ukrepe, ki bodo prispevali k uresničevanju zastavljenih ciljev v TUS, ključne projekte in predvideno financiranje projektov.