Sprejet je Sporazum o partnerstvu za obdobje 2021-2027

12. 9. 2022 je bil sprejet Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za evropske sklade za obdobje 2021-2027. Slovenija bo v obdobju 2021-2027 prejela 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev za izvajanje programa evropske kohezijske politike.

Sporazumi o partnerstvu se osredotočajo na prednostne naloge Evropske unije in določajo strategijo ter naložbene prednostne naloge, ki jih opredeli vsaka država članica. Predstavljajo seznam nacionalnih in regionalnih programov, prilagojenih potrebam posamezne države za izvedbo investicij na terenu, vključno z okvirno letno dodelitvijo finančnih sredstev za vsak program.

Partnerski sporazum Sloveniji v obdobju 2021-2027 (ogledate si ga lahko tukaj) omogoča prejetje 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev, ki bodo razdeljeni v tri programe

  • program za izvajanje evropske kohezijske politike 3.212,6 milijona evrov,
  • program za odpravljanje materialne prikrajšanosti 29,4 milijona evrov in
  • program za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 23,9 milijona evrov.

Za zeleni prehod bo Slovenija preko Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj namenila 806 milijonov evrov. Sredstva bodo prispevala k razogljičenju države in razvoju obnovljivih virov energije. Pri tem bodo sredstva namenjena naložbam za izkoriščanje sončne in vetrne energije ter izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. Prav tako bodo sredstva blažila tveganja podnebnih sprememb, spodbujala krožno gospodarstvo v podjetjih, zagotovila učinkovito upravljanje z vodnimi viri ter zaščitila ekosisteme in biotsko raznovrstnost.

Iz Sklada za pravični prehod bo Slovenija namenila 248 milijonov evrov za spodbujanje energetskega prehoda Savinjsko-Šaleške regije do leta 2033. Naložbe bodo usmerjene v krepitev možnosti usposabljanja in zaposlovanja, diverzifikaciji in odpornosti lokalnega gospodarstva ter oživitvi degradiranih območij.

Za vsebinsko področje bolj povezana Evropa, ki vključuje mobilnost in povezljivost informacijsko komunikacijske tehnologije bo namenjenih 511 milijonov evrov, za vsebinsko področje pametna Evropa, ki pokriva inovativno in pametno gospodarsko preoblikovanje pa 727 milijonov evrov.  Za socialno vključenost, zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje bo Slovenija namenila 769 milijonov evrov. Za vsebinsko področje Evropa bližje državljanom pa 94 milijonov evrov.

Sporazum o partnerstvu določa tudi okvire izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) za trajnostni razvoj mest. Za CTN se bo namenilo 8 % sredstev ESRR brez tehnične podpore, pokrival pa bo tri vsebine, in sicer projekte zelene infrastrukture v urbanem okolju, področje trajnostne mobilnosti in učinkovite rabe prostora v mestih. V CTN bo vključenih vseh 12 mestnih občin. Ključni dokumenti za izvajanje mehanizma bodo trajnostne urbane strategije mestnih občin.