Povprečnina – protest združenj občin zaradi zavrnitve spremembe povprečnine za leti 2022 in 2023

Združenja občin (ZMOS, SOS, ZOS) so v luči draginje, ki močno obremenjuje poslovanje javnih zavodov in posledično proračune občin, pripravila skupen in argumentiran predlog za spremembo višine povprečnine za leto 2022. Ministrstvu za finance je bil poslan tako tudi predlog za spremembe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju: ZIPRS2223), ki pa ga je ministrstvo zavrnilo.

Ministrstvo za finance je 6. 9. 2022 podalo odgovor, da sprememb višine povprečine za leto 2022 in ZIPRS2223 v tem delu ne bo. Združenja občin so izredno zaskrbljena, ker na temo zagotavljanja sredstev za financiranje zakonskih nalog občin ni bil vzpostavljen niti osnovni dialog (kot je bil z vsemi drugimi), na katerem bi Vlada pokazala interes za pomoč pri reševanju težav in izzivov občin, ki so posledica trenutnih razmer.

Združenja občin smo, tako vsako v svojem imenu kot tudi v skupnih nastopih, na pristojni ministrstvi (Ministrstvo za finance ter Ministrstvo za javno upravo) posredovala več pripomb, predlogov in mnenj v zvezi z navedeno tematiko, vendar odgovorov nismo prejeli, razen s strani nižjih uradnikov MF v zvezi z izračuni povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2023 in 2024. To kaže na zanemarjanje vloge lokalne samouprave v sistemu državne ureditve. Posebej izpostavljamo ustavno vlogo mestnih občin in občin, ki predstavljajo vertikalno delitev oblasti in ki zagotavljajo številne javne službe, pomembne za normalno delovanje družbe. Občine so tako dolžne zagotoviti višja sredstva tudi za osnovne šole, vrtce, in druge javne zavode, kar vodi do situacije, da občine ne bodo zmožne izvajati predpisane naloge v skladu z zakonodajo.

Vlada je pripravil rebalans državnega proračuna in z njim tudi spremembe ZIPRS2223. S tem rebalansom so na odhodkovni strani vsem proračunskim uporabnikom zagotovili več sredstev kot do sedaj, saj so njihovi odhodki zaradi aktualne situacije višji. Tudi občine se srečujejo z nevzdržno rastjo stroškov, na katere nimajo vpliva. Zaradi nujnosti poglobljene in dialoške obravnave naših predlogov smo predsednika Vlade RS pozvali k takojšnjem sklicu sestanka na temo ZIPRS2223 (dopis je na voljo TU).