Finančni instrumenti za urbani razvoj

Sklad skladov, tj. SID Banka, je objavil produkt finančnih instrumentov za urbani razvoj mestnih občin.

Posojila povratnih sredstev evropske kohezijske politike lahko pridobijo mestne občine, občinski javni stanovanjski skladi, druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki upravljajo s stavbami in/ali z javnimi površinami ter stanovanjske kooperative, vključno z neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati projekt, da bo lahko sofinanciran s finančnimi instrumenti za urbani razvoj, so:

  • izvajati se mora na nerevitaliziranih površinah v mestih (območja DUO),
  • usmerjen mora biti v učinkovito rabo prostora in prenovo površin v mestu, z namenom zagotovitve celostnega pristopa k izvajanju teritorialnih naložb,
  • prispevati mora k realizaciji ciljev, ki so opredeljeni v trajnostni urbani strategiji (TUS) posamezne mestne občine,
  • lahko se je že začel, vendar se še ni zaključil,
  • je po presoji Izvajalca finančnega instrumenta ekonomsko, tehnično in finančno izvedljiv.

Najnižji kredit znaša 500.000 evrov, najvišji kredit pa 7.000.000 evrov, ki se lahko koristi za financiranje 100% upravičenih stroškov, vendar ne več, kot je maksimalni razpoložljiv znesek za posamezno kohezijsko regijo. Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj 3 leta in največ 25 let in se šteje od dneva veljavnosti kreditne pogodbe do dneva zapadlosti zadnjega obroka kredita. Moratorij na odplačilo kredita (glavnice) lahko traja največ do 1/2 ročnosti kredita.

Rok za oddajo vloge na sklad.skladov@sid.si je do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

ZMOS v okviru izvajanja finančnih instrumentov za urbani razvoj skladno z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta na ravni posamezne investicije poda mnenje o skladnosti investicije s TUS.