Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij urbane prenove z mehanizmom CTN

1. povabilo za SC RSO5.1., št. 303-13/2023-1

Osnovni podatki

Datum objave: 16. 10. 2023

Razpisana sredstva: 58.260.000,00 EUR

Upravičenci: mestne občine in drugi subjekti s soglasjem mestnih občin

Podprti ukrepi: (1) prenova in oživljanje praznih ter nezadostno izkoriščenih stavb v javnem interesu, prenova kulturne dediščine in drugih objektov, prenova in oblikovanje novih odprtih javnih prostorov; (2) integrirani projekti za urbani razvoj

Druge informacije

23. 10. 2023 je bil organiziran spletni dogodek za upravičence, na katerem je bilo predstavljeno povabilo in postopki glede obravnave vlog v 1. fazi. Vprašanja in odgovori so objavljeni tukaj (datum objave: 6. 11. 2023).

Vloge morajo biti skladne z vsebinskimi izhodišči za predmetni specifični cilj.

V 2. fazi prijavitelji operacij, ki bodo izbrane, pripravijo in na posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (gp.mnvp@gov.si) posredujejo izdelano vlogo za izdajo odločitve o podpori.

Vsebinska izhodišča za SC RSO5.1. so dostopna tukaj.

Prijaviteljem priporočamo, da pred oddajo vloge izvedejo samopregled s kontrolniki, ki jih bo za pregled vlog uporabila SK CTN.

Dokumentacija

Povabilo (303-13/2023-1)

Obrazec 1: Prijavni obrazec (303-13/2023-2)

Obrazec 2: Finančni obrazec (303-13/2023-3)

Oddaja vlog

Rok za oddajo vlog je 16. 11. 2023. Vloge se oddajo izključno v elektronski obliki na zmos@koper.si. Obrazci morajo biti elektronsko podpisani ali lastnoročno podpisani in skenirani, pri čemer morajo vlagatelji v tem primeru poslati tudi odprte (nepodpisane) verzije obrazcev, ki omogočajo strojno branje. Če dokumentacije vloge presega 10 MB, se vloga pošlje s pomočjo Spletnega odložišča velikih datotek (SOVD).

Pregled formalne popolnosti vloge se izvede v roku 5 delovnih dni od prejema vloge. V primeru formalne nepopolnosti vloge bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi.

Vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem vlog ali postopkom izbora operacij lahko naslovite na zmos@koper.si ali pokličete na 05 6646 231.

Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi so:

 1. izpolnjen prijavni obrazec;
 2. izpolnjen finančni obrazec;
 3. veljaven TUS in sklep o potrditvi TUS;
 4. izdelan DIIP v skladu z določbami UEM in, če obstaja, višji nivo investicijske dokumentacije, iz katerega je razvidna izvedljivost operacije v obdobju trajanja finančne perspektive 2021–2027 in prispevek k doseganju kazalnikov  (vključno s sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije);
 5. dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije – podpisan NRP v katerega je uvrščena operacija, ki je predmet vloge, oziroma smiselno finančni načrt, potrjen letni program dela ipd.;
 6. dokazila o izpolnjevanju merila za pripravljenost operacij (sklop A), če operacija izpolnjuje in vlagatelj uveljavlja doseganje merila za stopnjo pripravljenosti projekta.

Okvirni terminski načrt

Postopek izbora operacij

Opis postopka

ZMOS kot posredniško telo, pristojno za izbor operacij CTN, izvaja t. i. 1. fazo postopka neposredne potrditve operacij, kar vključuje objavo povabila za predložitev vlog, pregled vlog z vidika formalne popolnosti in vsebinske ustreznosti ter potrditev seznama izbranih operacij. Operacije, uvrščene na seznam izbranih operacij, nadaljujejo postopek v 2. fazi s pristojnim ministrskim posredniškim telesom.

Formalno popolnost vloge ZMOS pregleda v 5 delovnih dneh. Če je potrebno, ZMOS pozove vlagatelja k formalni dopolnitvi vloge. Če vlagatelj vloge ne dopolni, se vloga zavrže.

Vse formalno popolne vloge z vidika vsebinske ustreznosti in skladnosti s trajnostno urbano strategijo pregleda Strokovna komisija ZMOS za izvedbo CTN v obdobju 2021-2027. Tekom pregleda lahko pregledovalci od vlagatelja zahtevajo dodatna pojasnila, dokazila oziroma dokumente, na podlagi katerih pregledovalci potrdijo ustreznost vlog. Če vlagatelj vloge ne dopolni, se vloga zavrže.

Vsebinsko ustrezne vloge se glede na določbe iz povabila razvrstijo po številu doseženih točk na seznam izbranih operacij, ki ga sprejme Skupščina ZMOS. Datum obvestila ZMOS o potrditvi seznama izbranih operacij šteje za datum začetka 2. faze.

SEZNAM IZBRANIH OPERACIJ

Seznam izbranih operacij je bil potrjen na 40. redni seji Skupščine ZMOS, dne 23. 1. 2024.

Stanje izvajanja izbora operacij

16. 10. 2023: Povabilo je objavljeno, poteka zbiranje vlog do 16. 11. 2023.

17. 11. 2023: Zbiranje vlog je zaključeno, na povabilo je bilo predloženih 14 vlog. Poteka pregledovanje formalne popolnosti vlog.

29. 11. 2023: Začetek vsebinskega pregledovanja vlog.

23. 1. 2024: Skupščina ZMOS je potrdila seznam izbranih operacij.

24. 1. 2024: Datum obvestila ZMOS o potrditvi seznama izbranih operacij in datum začetka 2. faze

Potrjeni projekti

Zbirni podatki o potrjenih projektih

Število potrjenih projektov do 16. 10. 2023:                         0

Skupna investicijska vrednost potrjenih projektov:           0 EUR

Skupno odobreno sofinanciranje iz mehanizma CTN:      0 EUR

Skupno doseganje kazalnika rezultata:                                 0 m2 prenovljenih prostih in slabo izkoriščenih površin

Seznam potrjenih projektov

 • Projekt
  Vlagatelj: /

  Investicijska vrednost: 0 EUR

  Sofinanciranje CTN: 0 EUR (ESRR in RS)

  Prispevek h kazalniku: 0

  Datum odločitve o podpori: /

  Kratek opis: /