Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN

1. povabilo za SC RSO2.8., št. 303-15/2023-1

Osnovni podatki

Datum objave: 20. 11. 2023

Razpisana sredstva: 77.139.455,76 EUR

Upravičenci: mestne občine in pravne osebe javnega prava v delni/celotni lasti ali ustanoviteljstvu mestnih občin

Podprti ukrepi:

 1. celovite preureditve ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti,
 2. ureditve namenskih površin za javni potniški promet (JPP),
 3. izgradnje/ureditve infrastrukture za pešce,
 4. izgradnje/ureditve kolesarske infrastrukture,
 5. digitalizacije za spodbujanje trajnostne mobilnosti,
 6. spodbujanja uporabe alternativnih goriv v mestih.

Druge informacije

29. 11. 2023 je bil organiziran spletni dogodek za upravičence, na katerem je bilo predstavljeno povabilo in postopki glede obravnave vlog v 1. fazi. Odgovori na prejeta vprašanja so objavljeni tukaj.

Vloge morajo biti skladne z vsebinskimi izhodišči za predmetni specifični cilj.

V 2. fazi prijavitelji operacij, ki bodo izbrane, pripravijo in na posredniško telo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (gp.mope@gov.si) posredujejo izdelano vlogo za izdajo odločitve o podpori.

Podprte operacije morajo prispevati h kazalnikom rezultata in/ali učinka iz SC RSO2.8. ter obvezno tudi k specifičnim kazalnikom iz povabila in vsebinskih izhodišč. Kot pomoč pri pripravi vlog je na tej povezavi objavljena matrika možnosti doseganja kazalnikov glede na upravičene namene, hkrati pa informacija služi kot spodbuda za prijavo čim bolj celovitih operacij.

Prijaviteljem priporočamo, da pred oddajo vloge izvedejo samopregled s kontrolniki, ki jih bo za pregled vlog uporabila SK CTN.

Dokumentacija

Dokumentacijo povabilo sestavljajo:

Povabilo (303-15/2023-1)

Obrazec 1: Prijavni obrazec (303-15/2023-2)

Obrazec 2: Finančni obrazec (303-15/2023-3)

Celotna dokumentacija z obrazcema je dostopna tukaj.

Oddaja vlog

Rok za oddajo vlog je 20. 12. 2023. Vloge se oddajo izključno v elektronski obliki na zmos@koper.si. Obrazci morajo biti elektronsko podpisani ali lastnoročno podpisani in skenirani, pri čemer morajo vlagatelji v tem primeru poslati tudi odprte (nepodpisane) verzije obrazcev, ki omogočajo strojno branje. Če dokumentacije vloge presega 10 MB, se vloga pošlje s pomočjo Spletnega odložišča velikih datotek (SOVD).

Pregled formalne popolnosti vloge se izvede v roku 5 delovnih dni od prejema vloge. V primeru formalne nepopolnosti vloge bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi.

Vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem vlog ali postopkom izbora operacij laho naslovite na zmos@koper.si ali pokličete na 05 6646 231.

Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi so:

 1. izpolnjen prijavni obrazec;
 2. izpolnjen finančni obrazec;
 3. veljaven TUS in sklep o potrditvi TUS;
 4. veljavno občinsko celostno prometno strategijo in sklep o potrditvi;
 5. izdelan DIIP v skladu z določbami UEM in, če obstaja, višji nivo investicijske dokumentacije, iz katerega je razvidna izvedljivost operacije v obdobju trajanja finančne perspektive 2021–2027 in prispevek k doseganju kazalnikov  (vključno s sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije);
 6. dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije – podpisan NRP v katerega je uvrščena operacija, ki je predmet vloge, oziroma smiselno finančni načrt, potrjen letni program dela ipd.;
 7. dokazila o izpolnjevanju merila za pripravljenost operacij (sklop A), če operacija izpolnjuje in vlagatelj uveljavlja doseganje merila za stopnjo pripravljenosti projekta.

Okvirni terminski načrt

Postopek izbora operacij

Opis postopka

ZMOS kot posredniško telo, pristojno za izbor operacij CTN, izvaja t. i. 1. fazo postopka neposredne potrditve operacij, kar vključuje objavo povabila za predložitev vlog, pregled vlog z vidika formalne popolnosti in vsebinske ustreznosti ter potrditev seznama izbranih operacij. Operacije, uvrščene na seznam izbranih operacij, nadaljujejo postopek v 2. fazi s pristojnim ministrskim posredniškim telesom.

Formalno popolnost vloge ZMOS pregleda v 5 delovnih dneh. Če je potrebno, ZMOS pozove vlagatelja k formalni dopolnitvi vloge. Če vlagatelj vloge ne dopolni, se vloga zavrže.

Vse formalno popolne vloge z vidika vsebinske ustreznosti in skladnosti s trajnostno urbano strategijo pregleda Strokovna komisija ZMOS za izvedbo CTN v obdobju 2021-2027. Tekom pregleda lahko pregledovalci od vlagatelja zahtevajo dodatna pojasnila, dokazila oziroma dokumente, na podlagi katerih pregledovalci potrdijo ustreznost vlog. Če vlagatelj vloge ne dopolni, se vloga zavrže.

Vsebinsko ustrezne vloge se glede na določbe iz povabila razvrstijo po številu doseženih točk na seznam izbranih operacij, ki ga sprejme Skupščina ZMOS. Datum obvestila ZMOS o potrditvi seznama izbranih operacij šteje za datum začetka 2. faze.

SEZNAM IZBRANIH OPERACIJ

Seznam izbranih operacij je bil potrjen na 18. dopisni seji Skupščine ZMOS, dne 25. 3. 2024.

Stanje izvajanja izbora operacij

20. 11. 2023: Povabilo je objavljeno, poteka zbiranje vlog do 20. 12. 2023.

21. 12. 2023: Zbiranje vlog je zaključeno, na povabilo je bilo predloženih 17 vlog. Poteka pregledovanje formalne popolnosti vlog.

15. 1. 2024: Začetek vsebinskega pregledovanja vlog.

25. 3. 2024: Skupščina ZMOS je potrdila seznam izbranih operacij.

Potrjeni projekti

Zbirni podatki o potrjenih projektih

Število potrjenih projektov do 1. 1. 2024:                             0

Skupna investicijska vrednost potrjenih projektov:           0 EUR

Skupno odobreno sofinanciranje iz mehanizma CTN:      0 EUR

Skupno doseganje kazalnika potrjenih projektov:             o km kolesarske infrastrukture

Seznam potrjenih projektov

 • Primer projekta
  Vlagatelj: Mestna XY

  Investicijska vrednost: 0 EUR

  Sofinanciranje CTN: 0 EUR (ESRR in RS)

  Prispevek h kazalniku: 0

  Datum odločitve o podpori: xy. xy. 2024

  Kratek opis: XY