Izdane odločitve o podpori za CTN projekte mestnih občin v letu 2018

Celostne teritorialne naložbe (CTN) so instrument, ki temelji na razvoju posameznih območjih in ki lahko pomaga sprostiti neizkoriščene možnosti na lokalni in regionalni ravni. V Sloveniji CTN spodbujajo razvoj urbanih območij, ki jih določajo posamezne trajnostne urbane strategije mestnih občin. ZMOS je posredniški organ za izbor operacij mehanizma CTN. V letih 2017 in 2018 je objavil različna povabila k predložitvi vlog za projekte iz treh prednostnih naložb (PN):

  • PN 4.1 – energetska učinkovitost,
  • PN 4.4 – trajnostna mobilnost,
  • PN 6.3 – urbani razvoj.

Do 24. 12. 2018 so bile v okviru mehanizma CTN izdane naslednje odločitve o podpori za projekte mestnih občin.

Mesta v Sloveniji so razvojna središča, hkrati pa se soočajo tudi z izzivi prometa, onesnaženostjo zraka, slabo izrabo notranjih površin pri zagotavljanju prostora za razvoj ter posledično s suburbanizacijo, selitvijo funkcij iz mestnih središč na obrobje in z izgubljanjem kakovostnih, pretežno kmetijskih površin v bližini mest. Vse to slabi razvojno moč mest in kakovost bivanja v njih. Zato se je Slovenija odločila, da sredstva kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki jih morajo države nameniti izključno mestom, nameni za projekte urbane prenove, ki bodo razvrednotene površine znotraj mest ponovno aktivirali.

Ukrepi se izvajajo preko mehanizma CTN. Do sredstev so upravičene mestne občine, ki same predlagajo konkretne projekte urbane prenove za sofinanciranje. Podlaga za izbor projektov je trajnostna urbana strategija (TUS), v kateri so mestne občine opredelile svoje razvojne vizijo in cilje ter celovite ukrepe za spopadanje z gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi izzivi.

Vsi podprti projekti prispevajo k ciljem, ki so si jih mestne občine zastavile v svojih trajnostnih urbanih strategijah – da bodo mesta postala bolj privlačna za bivanje, bolj zelena, dostopna in uspešna. Z reaktivacijo opuščenih ali premalo izkoriščenih območij in stavb bodo projekti v desetih mestih prispevali k učinkovitejši rabi prostora v urbanih območjih. Z boljšo izrabo površin znotraj mest bodo ta postala bolj živahna in privlačna, poleg tega se bo zmanjšala potreba po novih površinah za pozidavo na obrobju ali zunaj mest. Skupno se bodo z osemnajstimi projekti nerevitalizirane površine zmanjšale za 23,14 ha. S prenovo se bosta v največji meri zmanjšali funkcionalna in fizična degradacija prostora, projekti odpravljajo tudi sum socialne in okoljske degradacije prostora. S prenovami se bo v mestih izboljšalo ali na novo vzpostavilo 20,34 ha javnih odprtih površin, grajenih in zelenih, ki bodo nudile prostor za rekreacijo, šport, druženje prebivalcev, kulturne dejavnosti in bodo podpirale razvoj turizma, podjetništva in trajnostne mobilnosti. Obnovljenih ali zgrajenih bo več kot 10 javnih stavb (skupno 46.723 m2 površin v stavbah) za vzgojno-izobraževalne dejavnosti, kulturo, šport, podjetništvo ali bivanje, med slednjimi 80 javnih stanovanj. Z vsem naštetim se bodo izboljšali pogoji za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti ter privlačnost urbanega okolja za delo in bivanje.

Nekateri podprti projekti

Celje: Projekt Generator z obnovo stavbe v mestnem jedru bo v mestu ustvaril nove prostore, kjer bodo zagonska in visokotehnološka podjetje lahko razvijala ideje, mladi pa pridobivali znanj na privlačen način. Prenova po prispevala k razvoju podjetništva v širšem prostoru in mestno središče naredila bolj privlačno za prebivalce in gospodarstvo. Z drugim projektom bodo prenovili 26 javnih stanovanj na različnih lokacijah v mestu in jih dali v najem različnim skupinam prebivalcev. S prenovo bodo različna območja mesta postala bolj urejena, ohranila ali izboljšala se bo kakovost zraka, mesto bo postalo privlačnejše za bivanje.

Koper: S tremi projekti ureditve obalnih parkovnih in rekreacijskih površin, parka ob Semedelski promenadi ter olimpijskega bazena imajo prebivalci in obiskovalci mesta na voljo več kot 45.000 m2 novo urejenih zelenih in športnih površin. Prostor nudi možnosti za rekreacijo, šport, oddih, druženje in prireditve za različne generacije. Prenova je prispevala k izboljšanju identitete in turistične privlačnosti mesta, razširila je možnosti za aktivno preživljanje prostega časa in trajnostno mobilnost ter zmanjšala poplavno ogroženost območja, kar povečuje splošno kakovost bivanja v mestu.

Kranj: S prenovo praznega objekta nekdanje srednje šole in njegove okolice bo območje v središču mesta zopet postalo uporabno za otroke in mladino. Prenovljena stavba bo ponudila kakovosten in ustvarjalen prostor za osnovno šolo in vrtec. S tem bo mestno središče postalo bolj privlačen in kakovosten prostor za življenje mladih družin.

Ljubljana: Projekt obnove opuščene stavbe stare Cukrarne bo ustvaril nove razstavne prostore za likovno in vizualno umetnost na več kot 11.000 m2. Prebivalci in obiskovalci bodo z ureditvijo stavbe in okolice imeli dostop do novih kulturnih vsebin. Prenova bo oživila širše mestno središče, umetniški potencial mesta bo postal bolj razpoznaven tudi v širši okolici in stanje kulturne dediščine se bo izboljšalo.

Murska Sobota: Z ureditvijo območja opuščene gramoznice Soboško jezero in umestitvijo paviljona s svetovne razstave EXPO v Milanu ob jezero, se vzpostavlja športno-rekreacijski in turistični center Pomurske regije. Lokalnemu prebivalstvu, turistom in poslovnim obiskovalcem je na voljo 48.000 m2 urejenih odprtih površin za sprostitev, igro, gibanje, izobraževanje in stik z naravo. Ureditev povečuje povezanost meščanov z naravo, ohranja biotsko raznovrstnost in povečuje prepoznavnost regije v širšem prostoru. Prenova 22.000 m2 odprtih javnih površin v središču Murske Sobote bo prebivalcem ponudila nove površine za prireditve in druženje. Prenova bo prispevala k večji kakovosti odprtega prostora, trajnostnim oblikam mobilnosti in zmanjšanju hrupa. S tem bo mestno središče postalo bolj živahno, saj bo bolj privlačno za bivanje, druženje prebivalcev in poslovne dejavnosti.

Nova Gorica: Z izgradnjo pokritega bazena in prenovo nefunkcionalnega, dotrajanega in slabo vzdrževanega športnega parka bo prebivalcem na voljo več kot 6.000 m2 odprtih in pokritih površin  za šport in druženje. Dostopnost do rekreacijskih površin za prebivalce se bo povečala in s tem dvignila tudi privlačnosti mesta za bivanje.

Novo mesto: S prenovo javnih površin in novo prometno ureditvijo Glavnega trga v ožjem mestnem središču bodo prebivalci mesta pridobili novo urejene površine za druženje, trajnostne oblike mobilnosti, prireditve na prostem, kulturne, gostinske in druge dejavnosti. Prenova bo pripomogla k zmanjšanju števila praznih lokalov, dvignila raven ponudbe ter dostopnost javnih površin vsem. Območje bo tako postalo bolj privlačno za bivanje mlajših generacij. Drugi projekt je z izgradnjo novega vrtca v Bršljinu povečal dostopnost prebivalcev do varstva otrok, podprl učinkovito rabo energije in dvignil kakovost bivanja v  tem mestnem predelu.

Ptuj: S prenovo in preureditvijo opuščenega starega mestnega pokopališča imajo prebivalci in obiskovalci mesta dostop do skoraj 12.000 m2 novo urejenih javnih zelenih površin. Prenova je prispevala k ohranjanju kulturne dediščine mesta, ozaveščanju prebivalcev o njenem pomenu, izboljšanju zelenih površin in turistične ponudbe v mestu. S prenovo mestne tržnice bo na voljo posodobljen odprt in zaprt prostor za tržnico, prireditve ter trajnostne oblike mobilnosti. Tako bodo v mestnem središču prebivalci in turisti pridobili atraktiven prostor za prodajo predvsem lokalnih proizvodov in druženje. S prenovo se ohranja tudi kulturna dediščina.

Slovenj Gradec: Z izgradnjo nove nizkoenergijske stanovanjske stavbe bo za prebivalce na voljo 54 novih neprofitnih stanovanj. Prenova bo tudi z ureditvijo okolice pripomogla k večji kakovosti bivanja v mestu. Z reaktivacijo neizkoriščenih površin ob trgovskem centru in izgradnjo pokritega bazena bodo prebivalci mesta pridobili urbani park na 9.600 m2 površin. Novo urejene javne zelene površine in športni objekt bodo prebivalcem nudili prostor za rekreacijo, šport, sprostitev in druženje različnih generacij.

Velenje: Z ureditvijo prireditvenega prostora in večnamenskega odra ob Velenjskem jezeru bo revitalizirano območje, kjer so vidne posledice rudarske aktivnosti. Prebivalcem in obiskovalcem bo na več kot 37.000 m2 urejenih odprtih površinah na voljo prostor za rekreacijo ter prireditve. Ureditev podpira razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti, predvsem turizma, rekreacije in športa v mestu, poleg tega se s prenovo izboljšuje odvodnjavanje na območju.