22. redna seja Skupščine ZMOS

Županja in župani mestnih občin so se sestali na prvi seji Skupščine ZMOS v novem mandatu.

24. januarja 2019 je v Ljubljani potekala 22. redna seja Skupščine Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), ki je bila prva v novem mandatu. V novi sestavi Skupščine ZMOS sodeluje ena županja in deset županov mestnih občin. Županja in župani mestnih občin so se zavezali k nadaljnjemu sodelovanju in enotnosti v okviru ZMOS.

S 1. februarjem poteče predsedovanje ZMOS s strani Mestne občine Nova Gorica. Združenje je pretekli dve leti vodil župan Matej Arčon, do izteka mandata predsedovanja pa je to vlogo prevzel njegov naslednik dr. Klemen Miklavič, ki je vodil sejo. V tem obdobju je ZMOS pridobil status reprezentativnega združenja občin in pričel z izvajanjem mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), ki v trenutni finančni perspektivi zagotavlja preko 139 milijonov evrov[1] za izvedbo ukrepov trajnostnih urbanih strategij mestnih občin. Skupščina ZMOS je za novega predsednika soglasno izvolila mag. Gregorja Macedonija, župana Mestne občine Novo mesto, ki bo funkcijo nastopil 2. februarja 2019 za obdobje dveh let.

Člani Skupščine so se seznanili z dosežki izvajanja mehanizma CTN. V minulih dveh letih je ZMOS objavil pet povabil k predložitvi projektov mestnih občin. Do konca leta 2018 je bilo s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) dokončno potrjenih 30 projektov mestnih občin, ki bodo prejeli približno 70 milijonov evrov sofinanciranja, kar predstavlja polovico vseh sredstev v mehanizmu CTN.

Skupščina ZMOS je v zvezi z izvajanjem mehanizma CTN potrdila nov seznam izbranih projektov s področja urbane revitalizacije[2]. Izbranih je bilo 16 projektov, katerih skupna vrednost presega 54 milijonov evrov, pričakovano sofinanciranje iz mehanizma CTN pa 31,8 milijona evrov. Izbrane operacije bodo prispevale k ureditvi oziroma revitalizaciji več kot 89.000 m2 odprtih javnih površin, 26.500 m2 javnih ali poslovnih stavb in ureditvi 247 stanovanjskih enot. V nadaljevanju bodo mestne občine izbrane projekte pred dokončno potrditvijo uskladile z Ministrstvom za okolje in prostor.

Mestne občine so na seji ponovno izrazile stališče, da sistem financiranja občin v RS ni pravičen in ne odraža tako dejanskega kot tudi ustavnega položaja mestnih občin. Mestne občine namreč zagotavljajo pomembno družbeno, gospodarsko in prometno infrastrukturo, ki ima širši regionalni pomen (širši nabor javnih storitev, večje število javnih uslužbencev). To pa posledično pomeni višje stroške, ki pa se zaradi povprečnine porazdelijo na vse občine. Mestne občine morajo zato s sorazmerno enakimi sredstvi zagotavljati nesorazmerno širše delovanje. Taka ureditev je po mnenju ZMOS tudi v nasprotju s 141. členom Ustave RS, ki daje mestnim občinam drugačen položaj, kot ostalim občinam. Zato si bo ZMOS prizadeval za uveljavitev diferenciacije občin pri izračunu povprečnine ali za drugo rešitev, ki bo zagotovila ustrezno raven financiranja mestnih občin in drugih večjih občin, in ki hkrati ne bo na škodo ostalih (manjših) občin.

[1] Mehanizem CTN se financira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijskega sklada in iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

[2] Prednostna naložba 6.3 Operativnega programa.