Splošni pogoji udeležbe na dogodkih v organizaciji ZMOS

15. 3. 2019

037-2/2019-1

1. Splošno

1.1 Združenje mestnih občin Slovenije (v nadaljevanju: ZMOS) v okviru izvajanja svojih nalog organizira izobraževanja, seminarje, posvete, konference in druge dogodke (v nadaljevanju: dogodki).

1.2 Splošni pogoji urejajo postopke prijave in odjave na posamezen dogodek, izvedbo dogodkov in varovanje osebnih podatkov. Splošni pogoji veljajo za vse udeležence in za vse dogodke, razen za dogodke, kjer so v postopku prijave določeni posebni pogoji. Splošni pogoji veljajo ne glede na način prijave na dogodek (spletna prijavnica, prijava preko e-maila, pisno po navadni pošti ali na drug način).

1.3 Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani ZMOS in se lahko spreminjajo.


2. Prijave in morebitne kotizacije

2.1 Prijava na posamezen dogodek se izvede na naslednje načine:

– izpolnitev spletne prijavnice, ki je objavljena na spletni strani za posamezen dogodek,

– e-mail sporočilo na zmos@koper.si, v katerem udeleženec sporoči vse potrebne podatke,

– na drug način, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled in kjer udeleženec sporoči vse potrebne podatke.

2.2 Za prijavo na posamezen dogodek mora udeleženec sporočiti najmanj naslednje podatke, skladno z načelom najmanjšega obsega podatkov:

– ime in priimek udeleženca,

– e-naslov udeleženca,

– organizacijo, v imenu katere se bo udeležil dogodka, če je to relevantno.

2.3 Za prijavo na posamezen dogodek, kjer je pogoj za udeležbo poravnava kotizacije, mora udeleženec poleg podatkov iz točke 2.2 sporočiti še naslednje podatke:

– naziv organizacije, ki bo poravnala kotizacijo, njen sedež in davčno številko, oziroma

– naslov stalnega prebivališča, v kolikor bo udeleženec poravnal kotizacijo kot posameznik.

2.4 Udeležba na dogodkih je lahko predmet poravnave kotizacije. Morebitna kotizacija je določena v prijavnici za posamezen dogodek.

2.4.1 V kolikor je udeleženec zaposlen v javnem sektorju in se bo dogodka udeležil v okviru svojih službenih nalog, se kotizacija poravna skladno s plačilnimi pogoji v javnem sektorju.

2.4.2 V kolikor je udeleženec zaposlen v zasebnem sektorju in se bo dogodka udeležil v okviru svojih službenih nalog oziroma v kolikor se bo dogodka udeležil kot posameznik, se kotizacija poravna vsaj tri (3) dni pred dogodkom. V primeru, da kotizacija ni poravnana pravočasno, se šteje, da je udeleženec odstopil od prijave.

2.4.3 ZMOS lahko s posameznimi udeleženci ali organizacijami, ki napotujejo udeležence na dogodke, dogovori poseben režim poravnave kotizacije.

2.5 Za poravnavo kotizacije ZMOS izstavi račun.

2.6 V primeru, da je za dogodek predvidena kotizacija, je ta lahko nižja za zaposlene mestnih občin.


3. Odjave

3.1 Udeleženec lahko odpove prijavo na posamezen dogodek izključno v pisni obliki z elektronskim sporočilom na zmos@koper.si.

3.2 V primeru, da je za dogodek predvidena kotizacija, se upoštevajo odpovedi, ki jih ZMOS prejme najmanj tri delovne dni pred dnem izvedbe dogodka. V primeru pravočasne odpovedi preneha obveznost poravnave kotizacije oziroma se udeležencu povrne kotizacija v roku štirinajstih (14) dni, v kolikor je ta bila že poravnana.

3.3 V primeru nepravočasne odjave na dogodek ZMOS ni dolžan vrniti kotizacije.


4. Izvedba dogodkov

4.1 ZMOS si pridržuje pravico do:

– spremembe oziroma prilagoditve vsebine dogodka,

– spremembe datuma dogodka,

– spremembe lokacije dogodka.

Vse morebitne spremembe ZMOS predhodno sporoči prijavljenim udeležencem po elektronski pošti.

4.2 ZMOS si pridržuje pravico do odpovedi dogodka zaradi višje sile, premajhnega števila prijav ali zaradi drugih razlogov. V primeru odpovedi dogodka ZMOS o tem obvesti prijavljene udeležence najmanj en (1) dan pred dogodkom po elektronski pošti. V primeru, da je bila za odpovedan dogodek določena kotizacija, se slednja v celoti povrne.

4.3 ZMOS ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica napačnega razumevanja izobraževalnih dogodkov ali napak predavateljev.

4.4 Morebitno gradivo, ki ga za posamezen dogodek lahko prejmejo udeleženci, se šteje kot avtorsko delo predavatelja ali ZMOS in je zato predmet avtorske zaščite.

4.5 ZMOS lahko udeležencem izda potrdilo o udeležbi na posameznem dogodku.


5. Varovanje osebnih podatkov

5.1 Osebni podatki, ki jih ZMOS pridobi preko izpolnitve prijavnic na dogodke, se uporabljajo izključno za namen izvedbe posameznega dogodka in načrtovanja dogodkov v prihodnje.

5.2 V zvezi z varstvom osebnih podatkov velja »Politika zasebnosti ZMOS«, ki je objavljena na spletni strani.