Projekt “HIGHER”

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) sodeluje v projektu HIGHER (Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European Regions), ki je so-financiran iz programa Interreg Europe. Namen programa Interreg Europe je izmenjava izkušenj z namenom izboljšanja izvajanja politik na regionalni ravni, posebno programov strukturnih skladov.

Splošni cilj projekta HIGHER je izmenjava izkušenj med sodelujočimi regijami v uvajanju  inovativnih modelov javno-zasebnih partnerstev, ki bi združile investicije in jih usmerile v področja, identificirana v strategiji pametne specializacije. Vsaka sodelujoča regija je izbrala politični instrument iz svojega Operativnega programa za izvedbo kohezijske politike, ki se nanaša na doseganje sinergij med podjetji in raziskovalnimi organizacijami, in bo tekom projekta delila svoje izkušnje pri izvajanju tega instrumenta in ustvarjanju inovativnih modelov javno-zasebnih partnerstev za raziskave in razvoj.

Projekt HIGHER naslavlja izzive, ki so skupni vsem sodelujočim regijam, in sicer:

  • Okrepiti inovativni značaj projektov, ki se financirajo iz kohezijskih sredstev
  • Okrepiti vlogo javnih uprav pri pospeševanju inovacij
  • Povečati delež zasebnih investicij v raziskovalno-razvojnih projektih
  • Ustvariti boljše sinergije med podjetji in raziskovalnimi institucijami preko boljšega povezovanja.

ZMOS je kot edini slovenski partner v projektu izbral politični instrument »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj in visokošolskim izobraževalnim sektorjem«, ki je opredeljen v operativnem programu. Znotraj tega bomo podrobneje analizirali Slovensko inovacijsko stičišče kot primer modela za povezovanje podjetij, raziskovalnih institucij in lokalnih skupnosti. Osredotočili se bomo na vlogo mestnih občin pri spodbujanju sinergij ter na koncu projekta pripravili akcijski načrt za spodbujanje sinergij.

V projektu sodeluje 9 regij iz 8 držav, skupni proračun projekta je 1.871.000,00 EUR. Projekt se izvaja od aprila 2016 do septembra 2020.

Obiščite tudi spletno stran projekta.