Urbana agenda EU – tematsko partnerstvo za ozelenitev mest

Kaj je Urbana agenda EU?

Urbana agenda Evropske unije (UAEU) je proces večnivojskega upravljanja, ki omogoča sodelovanje institucij EU, držav članic, mest in drugih deležnikov na področju zasledovanja trajnostnega razvoja mest. Izvaja se preko tematskih partnerstev, ki naslavljajo t. i. tri stebre oblikovanja in izvajanja politik EU, in sicer boljše znanje, boljše financiranje in boljše pravno urejanje. UAEU si prizadeva za vzpostavitev učinkovitejšega celostnega in usklajenega pristopa k politikam in zakonodaji EU, ki lahko vplivajo na urbana območja, pa tudi za prispevek k teritorialni koheziji z zmanjševanjem družbenoekonomskih vrzeli na urbanih območjih in v regijah.

UAEU je bila sprejeta maja 2016 s t. i. Dogovorom iz Amsterdama. V času slovenskega predsedovanja Svetu EU je bil novembra 2021 sprejet Ljubljanski dogovor o nadaljevanju UAEU, ki poudarja vlogo sodelovanja majhnih in srednje velikih mest, na njegovi podlagi pa sta bili v letu 2022 vzpostavljeni dve novi tematski partnerstvi – partnerstvo za “ozelenitev mest” in za “trajnostni turizem”.

Več informacij najdete tukaj (EUI) in tukaj (MNVP).

Ozelenitev mest

Partnerstvo se osredotoča na zeleno in modro infrastrukturo v mestnem okolju, obravnavalo pa bo tudi s tem povezana vprašanja ohranjanja biotske raznovrstnosti in prilagajanja podnebnim spremembam. Novo partnerstvo je skladno s številnimi svetovnimi in političnimi programi EU, kot so strategija za biotsko raznovrstnost, strategija za zeleno infrastrukturo, strategija za prilagajanje podnebnim spremembam, Novi evropski Bauhaus itd. Tematsko partnerstvo bo temeljilo na rezultatih prejšnjih tematskih partnerstev o trajnostni rabi zemljišč in na naravi temelječih rešitvah, kakovosti zraka in prilagajanju podnebnim spremembam ter jih dopolnjevalo, pa tudi na znanju, pridobljenem na področju zelene in modre infrastrukture.

V partnerstvu sodeluje 30 organizacij, od evropskih institucij do ministrstev nekaterih držav članic in posameznih mest. Seznam partnerjev najdete tukaj.

Več informacij najdete tukaj.

Aktivnosti in obvestila

Sodelovanje ZMOS v tematskem partnerstvu Urbane agende EU v letih 2024 in 2025 delno sofinancira Ministrstvo za naravne vire in prostor.

V letu 2023 so se izvajale aktivnosti partnerstva za pripravo akcijskega načrta. ZMOS se je udeležil številnih sestankov partnerstva, ki so potekali bodisi po spletu bodisi v živo (v Torinu, Malmu, Bruslju in Zagrebu). Partnerstvo je v letu 2023 pripravilo t. i. orientacijski dokument, ki določa načelne usmeritve dela. Identificirana so bila poglavitna interesna področja in oblikovane ožje delovne skupine za posamezna področja. V okviru delovnih skupin so se pripravili t. i. scoping fiche dokumenti, kot podlaga za pregled in določanje možnih ukrepov v korist ozelenjevanja mest.

Januarja 2024 je bila oblikovana in objavljena anketa za deležnike urbanega razvoja na državni, regionalni in lokalni ravni. Izvedba ankete, preko katere želi partnerstvo pridobiti konkretne podatke in predloge iz vse Evrope, je pomemben dejavnik za pripravo končnega akcijskega načrta.

Anketa je dostopna na tej povezavi, mestne občine in ostala mesta se vabi k izpolnitvi ankete do 31. 1. 2024.

V prvi polovici leta 2024 je potekalo delo v ožjih delovnih skupinah v smeri priprave osnutka akcijskega načrta. V začetku aprila je bil organiziran sestanek partnerstva v Pontevedri, na katerem so potekala zadnja usklajevanja o osnutku akcijskega načrta, ki bo predstavljen državam članicam EU konec aprila. Osnutek akcijskega načrta predvideva pet prioritenih ukrepov:

  1. razvoj orodja za mesta za ugotavljanje potreb po zeleni infrastrukturi,
  2. razvoj kazalnikov za spremljanje in vrednotenje napredka pri ozelenjevanju urbanih območij na ravni držav članic EU in mest,
  3. priprava smernic za nacionalne, regionalne in lokalne oblasti za povečanje zelenih območij v mestih in za doseganje ciljev EU strategije za biodiversiteto,
  4. priprava priporočila za uvedbo obvezne kvote sredstev za ozelenitev mest v okviru sredstev evropske kohezijske politike za trajnostni urbani razvoj po letu 2027,
  5. podpora uporabi inovativnih pristopov za financiranje ozelenjevanja mest s pregledom dobrih in slabih praks.

Predlog akcijskega načrta partnerstva bo posredovan v javno obravnavo institucijam EU, državam članicam EU in mestom.

Naslednji sestanek partnerstva bo predvidoma v septembru v Utrechtu.