Drugi proti-korona paket (april 2020)

Na spletni strani Državnega zbora Republike Slovenije sta objavljena predloga interventnih zakonov v zvezi z epidemijo COVID-19.

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je objavljen tukaj. Med drugim spreminja tudi nekatere člene, pomembne za delovanje občin. Tak je na primer 94. člen:

Trenutni 94. člen

Predlog spremembe

(1) Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo javnih storitev, teh uporabnikom ne zaračunavajo.

(2) Nadomestila plač zaposlenih pri delodajalcih iz prejšnjega odstavka in drugih stroškov, nastalih zaradi izpada izvajanja javnih storitev, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.

 

(1) Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in posredni uporabniki proračunov, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo javnih storitev, teh uporabnikom ne zaračunavajo.

(2) Iz proračuna Republike Slovenije se državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti in posrednim uporabnikom proračunov, ki v času trajanja epidemije niso izvajali javnih storitev, krijejo vsi stroški tekočega delovanja, zmanjšani za prejeta javna sredstva in sredstva pridobljena iz naslova ukrepov, določenih v tem zakonu.

V prehodnih določbah je v 49. členu predvidena sprememba Zakona o lokalni samoupravi, ki bo omogočila izvedbo sej občinskih svetov na daljavo.

Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, ki v 32. členu dviga povprečnino za leto 2020 na 623,96 evrov, je objavljen tukaj. 34. člen pa določa jasno pravno podlago za oprostitev zaračunavanja najemnine ali dela najemnine najemnikom občinskih nepremičnin.

Zakona sta bila sprejeta v Državnem zboru 28. 4. 2020.