Delovna skupina za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin

Skladno z Dogovorom o višini povprečnine za leto 2019, ki je bil podpisan 20. 11. 2018, se je Vlada RS zavezala, da bo skupaj z reprezentativnimi združenji občin ustanovila posebno delovno telo, katerega mandat bo priprava predloga za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. Rok za pripravo predloga sprememb zakonodaje je 6 mesecev.

ZMOS je kot svoje predstavnike v delovnem telesu predlagalo mag. Ingrid Mastnak, direktorico občinske uprave Mestne občine Celje in dr. Miloša Senčurja, vodjo strokovne službe ZMOS. Dodatno je ZMOS predlagalo še imenovanje Urše Otoničar, direktorice mestne uprave Mestne občine Ljubljana, kot predstavnice glavnega mesta.

Delovna skupina naj bi z delom pričela v kratkem. Reprezentativna združenja občin so 21. 11. 2018 na Vlado naslovila dopis s predlogom, da se vzpostavi moratorij na aktivnosti, povezane s pripravo predpisov, ki se tičejo položaja občin, in sicer vse dokler ne bo delovna skupina oblikovalo ustreznega nabora predpisov, ki naj se spremenijo oziroma dopolnijo.