Spremembe Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo spremembe in dopolnitve Gradbenega zakona ter Zakona o urejanju prostora. Pripombe in predloge lahko posredujete do nedelje, 30. junija 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

Ministrstvo kot poglavitne spremembe izpostavlja:

v Gradbenem zakonu

  • Realizacija ustavne odločbe v zvezi s spoštovanjem pravice do doma ob odrejeni inšpekcijski odstranitvi objekt. Predlagano je zadržanje rušitve v primeru, ko zavezanec s sodbo sodišča dokaže, da bi bila odstranitev objekta glede na njegovo pravico do spoštovanja doma nesorazmeren ukrep;
  • sprememba člena, ki se nanaša na prepoved sklepanja pravnih poslov (npr. prodaja), priključevanja na komunalne naprave in podobno za nelegalne objekte. Zdaj predlagano le za tiste, kjer je izdana inšpekcijska odločba, ne kar za vse objekte, ki naj bi bili nelegalni, pa tega ni ugotovil inšpektor. Predvideno je tudi, da mora notar in druge osebe, ki so udeležene pri sklepanju poslov, stranke opozoriti na posledice, če objekt nima gradbenega in uporabnega dovoljenja;
  • predlaga se uvedba večjih vzdrževalnih del, s katerimi bi se brez gradbenega dovoljenja lahko izvedla tudi malo večja dela, kot samo vzdrževanje. V teh primerih bi bila potrebna izjava pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja pri prijavi začetka gradnje;
  • prijava začetka gradnje naj bi bila obvezna tudi za večja vzdrževalna dela in za vzdrževalna dela v javno korist, s čimer se želi večji nadzor nad izvajanjem teh del, ki so zelo pogosto taka, da bi bilo zanje dejansko potrebno gradbeno dovoljenje.

Osnutek  Zakona o spremembah Gradbenega zakona

Čistopis

Namen in pregled sprememb in dopolnitev

v Zakonu o urejanju prostora – podaljšanje roka za pošiljanje pripomb do 15. 7. 2019

  • Pri lokacijski preveritvi, novemu instrumentu povečanja prožnosti prostorskega načrtovanja, se obstoječim namenom dodaja še lokacijsko preveritev za namen legalizacije. Postopek lokacijske preveritve ostaja enak, upoštevane pa so utemeljene pripombe občin, da so sedanji roki prekratki za izvedbo vseh prepisanih korakov;
  • pri lokacijski preveritvi za namen preoblikovanja in povečanja stavbnih zemljišč, kot tudi pri rednih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta se predlaga zvišanje možnega povečanja na 1200 m2 in dvig omejitve na 50 %;
  • uvajajo se postopkovne olajšave za sprejemanje občinskih prostorskih izvedbenih z združitvijo faze prvega in drugega mnenja, kadar v postopku ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje;
  • na področju opremljanja stavbnih zemljišč se povečuje jasnost glede tega, kaj predstavlja opremljeno stavbno zemljišče in kdaj je mogoča samooskrba objektov. Popravljene in dopolnjene so določbe glede vsebine pogodbe o opremljanju.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora

Čistopis

Namen in pregled sprememb in dopolnitev