Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (september 2021)

Sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 207/21, dne 30. 12. 2021. Uzakonjena je sprememba sestave svetov javnih zavodov. V vrtcih svet sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev. Svet javne poklicne oziroma strokovne šole, gimnazije in javnega dijaškega doma sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev, dva predstavnika staršev in en predstavnik dijakov.

ZOFVI-N določa tudi možnost napredovanja pomočnika vzgojitelja v vrtcu v naziv mentor in svetovalec ter delovanje informacijskega sistema za vodenje podatkov in spremljanje področja izobraževanja.

V začetku septembra 2021 je bil v zakonodajni postopek vložen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki bi spremenil sestavo svetov javnega vrtca oziroma šole na način, da bi v svetu sodelovalo pet predstavnikov ustanovitelja in po trije predstavniki zaposlenih ter staršev. Predlog vključuje tudi možnost napredovanja pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalec.

Glede slednjega je ZMOS v stališču izpostavil pomisleke glede finančnih posledic. V zvezi s sestavo svetov ZMOS načeloma podpira predlog sprememb, hkrati pa predlaga razmislek o uvedbi načela paritete pri sestavi svetov, tj. da bi imeli sveti zavodov po tri predstavnike ustanovitelja, zaposlenih in staršev.