Vlada sprejela sklep o ustanovitvi Delovne skupine za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin

Vlada je na seji dne 31. 1. 2019 sprejela sklep o ustanovitvi Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin in imenovala člane delovne skupine ter njihove namestnike. Ustanovitev delovne skupine je posledica zaveze vlade iz novembra 2018, ko je s predstavniki reprezentativnih združenj sklenila Dogovor o višini povprečnine za leto 2019.

Delovno skupino bodo sestavljali predstavniki vseh ministrstev, razen Ministrstva za zunanje zadeve. Ministrstva so, vsako na svojem delovnem področju, pristojna za strokovno pomoč in strokovni nadzor občin v delu, ki se nanaša na delovno področje ministrstva, hkrati pa pripravljajo predloge predpisov, ki določajo naloge in pristojnosti občin.

Naloge delovne skupine so pregled predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, priprava usmeritev za predloge sprememb posameznih predpisov, pomoč posameznim ministrstvom pri pripravi sprememb zakonodaje in spremljanje postopkov sprejemanja sprememb zakonodaje. Svoje delo mora zaključiti do konca junija 2019.

Za vodjo delovne skupine je vlada imenovala ministra za javno upravo, Rudija Medveda, za njegovega namestnika pa Leona Behina, državnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo. Na sejah delovne skupine bodo sodelovali tudi predstavniki občin oziroma združenj občin. Predstavnika ZMOS sta mag. Ingrid Mastnak, direktorica občinske uprave Mestne občine Celje, in dr. Miloš Senčur, vodja strokovne službe ZMOS. Kot predstavnica glavnega mesta bo v delovni skupini sodelovala Urša Otoničar, direktorica mestne uprave Mestne občine Ljubljana.