PKP6 – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (november 2020)

12. 11. 2020 je bil na spletnih straneh Državnega zbora objavljen predlog PKP 6 oziroma Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.

Nekateri členi, ki so pomembni za delovanje mestnih občin, so:

  • 11. člen določa, da občine (in drugi neposredni in posredni uporabniki proračuna) ne morejo uveljavljati povračila nadomestila za kratkotrajno odsotnost.
  • 58. člen določa spremembo ZUP-a – dodaja se novo poglavje glede vodenja postopkov ob izrednih dogodkih. Vlada bo lahko z odlokom določila začasne ukrepe (npr., da roki ne tečejo, omejitev sodelovanja javnosti itd.).
  • 71. člen določa oprostitev DDV za določene vrste blaga, ki ga zavezanci dostavijo državi, občinam, zdravstvenim ustanovam od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2020
  • 99. člen določa možnost oprostitve najemnine.
  • 103. člen določa spremembe ZUreP-2, da občini ni treba ob prvih spremembah občinskega prostorskega načrta določiti ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij, kadar se ne predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč v obsegu več kot 10 ha.
  • 127. člen določa, da se bodo dodatki po KPJS krili iz državnega proračuna.
  • 128. člen določa oprostitev plačila vrtca v času prepovedi zbiranja ljudi za javne vrtce in vrtce s koncesijo – sredstva zalagajo občine, ki nato prejmejo povračilo od države. Zasebni vrtci po 129. členu zahtevke vlagajo neposredno na ministrstvo.
  • 134. člen določa, da občina učencem in dijakom, ki imajo v občini stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče, organizira brezplačni topli obrok za dneve, ko poteka izobraževanje na daljavo; sredstva za to zagotovi država.