Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (november 2020)

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.

Predlog zakona ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe  obnovljivih virov energije, določitev zavezujočega cilja za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja (vključno z mednarodnim sodelovanjem in pravili o finančni podpori za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom), potrdila o izvoru energije, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa, upravne postopke ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.

Predlog vključuje definicijo skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov, ki je pravna oseba, in sicer kot pravni subjekt,

  • ki temelji na odprti in prostovoljni udeležbi, je samostojen in ga dejansko nadzorujejo družbeniki ali člani, ki se nahajajo v bližini projektov na področju energije iz obnovljivih virov, ki jih ima ta pravni subjekt v lasti in jih razvija;
  • katerega družbeniki ali člani so fizične osebe, MSP ali lokalni organi, vključno z občinami;
  • katerega glavni cilj je zagotoviti okoljske, gospodarske in socialne skupnostne koristi za svoje družbenike ali člane ali lokalna območja, kjer deluje, in ne toliko finančne dobičke.

Predvideno je, da bodo lahko občine sodelovale v skupnostih na področju energije iz obnovljivih virov. Predlog vključuje obveze za državne organe in občine glede izvajanja načela energetske učinkovitosti pri izdaji splošnih predpisov in posameznih aktov, predvidena so odstopanja od določb ZUreP-2 v zvezi s prostorskimi akti in lokacijskimi preveritvami.

Komentiranje predloga je možno do 13. 12. 2020, mestne občine lahko pripombe posredujejo na ZMOS do 9. 12. 2020.