Zakon o finančni razbremenitvi občin (december 2019)

Vlada je na 54. seji dne 12. 12. 2019 določila besedilo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku. S predlaganim zakonom se ureja zmanjšanje stroškov občin za izvajanje z zakonom določenih nalog, zmanjšanje administrativnih postopkov in povečanje nekaterih prihodkov občin. Načeli zakona sta uskladitev nalog z ustavnim načelom, da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine, ter načelo racionalnejše porabe javnih sredstev.

Nekatere poglavitne rešitve predloga zakona so:

  • vezano na Zakon o upravnih taksah – zvišuje se upravna taksa za lokacijsko informacijo, uvaja se tarifa za upravno takso za izdelavo potrdila o pogojih za spreminjanje meja parcele;
  • vezano na Zakon o izobraževanju odraslih – administrativna razbremenitev, po kateri bo lahko občina (ali več občin) sprejela program izobraževanja odraslih za več let skupaj;
  • vezano na Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – država bo prevzela obveznost plačevaja mrliških pregledov in obdukcij, prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za otroke, do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani;
  • vezano na Zakon o socialnem varstvu – na državo se prenese financiranje družinskega pomočnika;
  • vezano na Zakon o notariatu – uvaja se plačljivost izdaje potrdila o namenski rabi zemljišča in lokacijske informacije.

Besedilo predloga je dostopno na spletni strani Državnega zbora. Morebitna mnenja na predlog zakona lahko občine posredujejo v Državni zbor do 15. 1. 2020.

Pretekle informacije – Zakon o zmanjšanju stroškov občin (julij 2019):

Na podlagi dela Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin (DS) in poročila o delu DS, potrjenega na tretji seji DS dne 18. 6. 2019, bo Vlada predlagala spremembo zakonodaje s ciljem zmanjšanja stroškov občin v treh skupinah. Prva skupina sprememb je pripravljena v obliki dveh predlogov zakonov – predloga Zakona o zmanjšanju stroškov občin in predloga Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin.

Zakon o zmanjšanju stroškov občin (ZZSO) vključuje spremembe šestih zakonov in sicer Zakona o zdravstvenem varstvi in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o socialnem varstvu, Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakona o notariatu, Zakona o upravnih taksah in Zakona o izobraževanju odraslih. Predlog ZZSO predvideva:

  • finančno razbremenitev občin, saj te ne bodo več plačevale obveznosti, ki so po svoji naravi državne. Tako bo država od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne, financiranje družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe. Okvirno gre za več kot 32 mio evrov;
  • povečanje prihodkov občin na račun ukinitve določenih neutemeljenih oprostitev, npr. izdelava lokacijske informacije bo poslej tudi za notarje plačljiva, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele bo na novo odločena;
  • administrativno razbremenitev, ki bo posredno vplivala na zmanjšanje stroškov občin, npr. sprejemanje programa izobraževanja odraslih na vsakih nekaj let in ne več vsako leto, kot doslej.

Predlog zakona je bil na portalu e-Demokracija objavljen v petek, 12. 7. 2019, z možnostjo komentiranja do 16. 8. 2019. Napovedan pa je tudi usklajevalni sestanek z združenji občin po poletnih počitnicah.