Zakon o zmanjšanju stroškov občin (julij 2019)

Na podlagi dela Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin (DS) in poročila o delu DS, potrjenega na tretji seji DS dne 18. 6. 2019, bo Vlada predlagala spremembo zakonodaje s ciljem zmanjšanja stroškov občin v treh skupinah. Prva skupina sprememb je pripravljena v obliki dveh predlogov zakonov – predloga Zakona o zmanjšanju stroškov občin in predloga Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin.

Zakon o zmanjšanju stroškov občin (ZZSO) vključuje spremembe šestih zakonov in sicer Zakona o zdravstvenem varstvi in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o socialnem varstvu, Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakona o notariatu, Zakona o upravnih taksah in Zakona o izobraževanju odraslih. Predlog ZZSO predvideva:

  • finančno razbremenitev občin, saj te ne bodo več plačevale obveznosti, ki so po svoji naravi državne. Tako bo država od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne, financiranje družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe. Okvirno gre za več kot 32 mio evrov;
  • povečanje prihodkov občin na račun ukinitve določenih neutemeljenih oprostitev, npr. izdelava lokacijske informacije bo poslej tudi za notarje plačljiva, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele bo na novo odločena;
  • administrativno razbremenitev, ki bo posredno vplivala na zmanjšanje stroškov občin, npr. sprejemanje programa izobraževanja odraslih na vsakih nekaj let in ne več vsako leto, kot doslej.

Predlog zakona je bil na portalu e-Demokracija objavljen v petek, 12. 7. 2019, z možnostjo komentiranja do 16. 8. 2019. Napovedan pa je tudi usklajevalni sestanek z združenji občin po poletnih počitnicah.