Soglasno sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin

Na izredni seji Državnega zbora 7. 12. 2020 je bil z 81 glasovi ZA in brez glasu proti potrjen predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Zakon je tudi v tretjem branju poslankam in poslancem predstavil minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Zakon posega v dvanajst področnih zakonov, občinam pa na letni ravni  prinaša več kot 70 mio € prihrankov. Minister je uvodoma v predstavitvi zakona spomnil, da sta k rezultatom tega dolgotrajnega projekta prispevali kar dve vladi, sodelovalo je sedem ministrstev, dve vladni službi ter zavoda za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prav od začetka so aktivno sodelovala vsa tri reprezentativna združenja občin, za kar se jim je tudi iskreno zahvalil.

»Namen tega zakona je zmanjšanje stroškov občin in njihovih administrativnih bremen. Izhodišče za pripravo konkretnih rešitev so bili predlogi reprezentativnih združenj občin, ki so predlagala v pregled kar 61 predpisov. Polovico teh je zajetih v predlogu zakona, ki je bil danes potrjen. Ostali so v procesu dogovorov ali še čakajo na dialog med vlado in občinami. Gre torej za velik dosežek te vlade in ekipe na Ministrstvi za javno upravo, ki bo občinam omogočilo usmerjanje sredstev v nove investicije,« je ob sprejemu poudaril minister Koritnik.

Koritnik je izpostavil tudi pomen medinstitucionalnega dialoga med vlado in občinami, ki je dodana vrednost tega projekta. Rezultat dela vseh deležnikov je lahko po ministrovih besedah vsem za vzor, pozitivno pa je ocenil tudi dejstvo, da so bile predlagane rešitve v razpravah podprte skorajda plebiscitarno.

Zakon prinaša naslednje finančne učinke za občine:

– plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo  in niso zavarovani kot družinski člani in za brezposelne osebe državljane RS in tujce ki jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči  prevzame državni proračun, zmanjšanje stroškov občin za 19,5 mio €,

– financiranje družinskega pomočnika prevzame država, zmanjšanje stroškov občin za 7, 9 mio €,

– financiranje mrliško pregledne službe se prenese z občin na državo, zmanjšanje stroškov občin za 3 mio €,

– izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč bo tudi za notarje plačljiva (finančnih učinkov ni),

– določi se taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele in zviša se upravna takse za lokacijsko informacijo, ki bo poslej tudi za notarje plačljiva, višji prihodki občin  okvirno za  250.000 €,

– občina bo lahko sprejela večletni program izobraževanja odraslih (finančnih učinkov ni),

– sofinanciranje občin z romskimi prebivalci 6,05 mio € (postopoma v štirih letih),

– poenostavitev kratkoročnega zadolževanja občin z vključitvijo v Enotni zakladniški račun (EZR) (finančnih učinkov ni),

– določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6 % primerne porabe za občine (v letu 2021 dodatnih 25,9 mio evrov, sicer skupno letno 77 mio evrov),

– sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja bodo odslej med letom občine zalagale v celoti, vendar bodo po zaključku leta ta sredstva dobile povrnjena v celoti (odpade torej breme občin za plačilo polovičnega deleža), zmanjšanje stroškov občin za 5,5 mio evrov,

– obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe prevzame država, zmanjšanje stroškov občin za 1,9 mio evrov.

Skupni finančni učinki ZFRO bodo tako letno več kot 70 mio €.