Zakon o kmetijskih zemljiščih (november 2020)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Besedilo je dostopno na tej povezavi.

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine s področja načrtovanja na kmetijskih zemljiščih, odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, prometa s kmetijskimi zemljišči, agrarnimi operacijami in inšpekcijske določbe. Nekatere podrobnejše spremembe:

  • V primerih, ko je predmet nakupa zemljišče, katerega večji delež dejanske rabe predstavlja gozdno zemljišče (velja tudi za primere nakupa več zemljišč), se nakup v celoti financira iz sredstev Gozdnega sklada.
  • Po krčitvi gozda na zemljišču, za katero je izdano dovoljenje za krčitev gozda v kmetijske namene do 0,5 ha, ta zemljišča postanejo ostala kmetijska zemljišča.
  • Spreminja se 3.č člen, s katerim se širi nabor objektov in posegov v prostor, ki so dopustni na kmetijskih zemljiščih, npr. rastlinjak prefabrikat, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče; posegi za izvajanje zimskih športnih aktivnosti (npr. objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča); pomol; spominska obeležja in verski objekti; označevalne table, razen za oglaševanje (npr. učne poti, smerokazi, označevalne table na gradbiščih, obrazložitvene table projektov), prostor za skladiščenje kmetijskih pridelkov, površine do vključno 150 m2, in prostor za skladiščenje rastlinskih odpadkov iz kmetijske pridelave, površine do vključno 150 m2). Sprememba je potrebna tudi zaradi uskladitve z novo gradbeno zakonodajo (Uredba o razvrščanju objektov).
  • Uvaja se instrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč, če lokalna skupnost načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča (vračanje nepozidanih stavbnih zemljišč v kmetijsko namensko rabo ali vzpostavitev novih nadomestnih kmetijskih zemljišč). Pri prostorskih ureditev državnega pomena pa se uvaja obveza vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč.
  • Predlaga se dvig višine odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča za 100 odstotkov glede na dosedanjo ureditev, poleg tega se razširi obveznost plačila odškodnine tudi za kmetijska zemljišča, ki imajo boniteto od 35 do 50 točk.
  • Prepovedana je postavitev reklamnih panojev ter izvajanje drugih oblik oglaševalske dejavnosti.
  • Na kmetijskih zemljiščih se dopušča nasade sadik, ki so namenjeni pridelavi sadja in oljk ter pogozdovanju.
  • Določa se vrstni red predkupnih upravičencev.

Pripombe se lahko pošlje na gp.mkgp@gov.si do 23. 12. 2020.