Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah (feb 2024)

26. 3. 2024 je potekalo usklajevanje MOPE z občinami in njihovimi združenji. Dogovorjene so bile izboljšave posameznih določb.

27. 3. 2024 je MOPE objavil obvestilo, da bo nadaljevalo pogovore za ureditev tega področja, trenutni postopek obravnave nove uredbe pa je ministrstvo umaknilo. Na podlagi pogovorov z deležniki bo oblikovan nov predlog, ki bo šel v novo javno obravnavo.

MOPE je v javno obravnavo poslal predlog nove Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah (povezava).

Glede na trenutno veljavno ureditev so nekatere spremembe naslednje:

  • Med posameznimi prireditvami, katerih dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom je bilo izdano skladno s 7. členom te uredbe (dovoljenje za uporabo zvočne naprave) in se bodo izvedle na istem kraju, mora biti vsaj sedem koledarskih dni razmika.
  • Občina bo morala voditi evidenco izdanih dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom po posameznem kraju prireditve.
  • Širi se nabor podatkov/sestavin vloge za izdajo dovoljenja in dovoljenja.
  • Če prireditev poteka v času noči, bo morala občina organizatorju naložiti izvedbe meritve hrupa, ki jih mora organizator v obliki poročila poslati občini in na MOPE v 30 dneh po zaključku prireditve.
  • Če prireditev poteka v času noči, lahko pristojni občinski organ v koledarskem letu za isti kraj prireditve izda za največ 18 dni prireditev dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.
  • Določbe o času uporabe zvočnih naprav ob praznikih se ožijo na zgolj »tradicionalne prireditve« in največ do 2.00.
  • Pristojnost izdaje dovoljenja glede hrupa za shode se prenaša iz ministrstva na občine.

Mestne občine lahko pripombe na predlog zakona posredujejo na ZMOS do 18. 3. 2024.