Zakon o financiranju občin (marec 2024)

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je po dveh usklajevalnih sestankih z združenji občin dne 15. 3. 2024 na portalu eDemokracija objavilo predlog novele ZFO, ki vključuje naslednje spremembe:

  • Zadolževanje občin – omogočeno bi bilo zadolževanje občin pri mednarodnih institucijah, katerih članica je Republike Slovenija, in z izdajo občinskih obveznic na nacionalnem trgu, kar bi podrobneje urejal podzakonski akt. Največji obseg možnega zadolževanja bi se povečal z 10 na 15 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov. Hkrati se uvaja institut sanacijskega postopka za primere prezadolženosti oziroma trajne nelikvidnosti občine.
  • Uvaja se nov 13.b člen, ki določa dodatna sredstva za kritje stroškov občin, ki se izračuna kot razmerje med tekočimi odhodki in tekočimi transferji posamezne občine iz zaključnega računa ter tekočimi odhodki in tekočimi transferji vseh občin iz zaključnega računa. Formula za izračun primerne porabe se ne spreminja.
  • Dodatno financiranje za občine z evidentiranimi romskimi naselji se spreminja glede formule razdelitve sredstev in narave sredstev, ki postanejo namenska.
  • Spreminjajo se kazalniki za izračun razvitosti občin kot merila za sofinanciranje investicij občin.
  • Vpeljuje se zgornja omejitev skupnega sofinanciranja delovanja skupnih občinskih uprav s strani države, in sicer na 0,7 % skupne primere porabe vseh občin (kar trenutno znaša okoli 10 mio EUR).

Pripombe se lahko pošljejo na MJU do 15. 4. 2024.