Zakon o dolgotrajni oskrbi (avgust 2020/junij 2021)

Vlada je 21. 6. 2021 v Državni zbor vložila predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDO).

V obrazložitvi predloga je, med drugim, navedeno:

 • 2. člen uvaja enotno definicijo DO, ki sledi enotni mednarodni definiciji, ki jo uporabljajo mednarodne institucije (WHO, OECD, EUROSTAT, Evropska komisija).
 • DO se bo v skladu s predlogom ZDO opravlja v načinu opravljanja DO na domu ali DO v instituciji ali na način prejemanja denarnega prejemka. Posebna oblika je način oskrbovalca družinskega člana, ki se kombinira z možnostjo 21 dnevne nadomestne DO v instituciji.
 • Predlog ZDO uvaja naslednje storitve DO: storitve osnovnih dnevnih opravil, storitve podpornih dnevnih opravil, storitve zdravstvene nege vezane na osnovna dnevna opravila, storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti in storitev e-oskrbe (glej 14. člen).
 • Predlog ZDO predvideva obvezno vključitev v zavarovanje za DO, pri čemer bo Vlada v skladu s tem zakonom najkasneje do 30. junija 2024 pripravila popoln zakonodajni predlog posebnega zakona glede obveznega zavarovanja za DO, ki bo določil pogoje obveznega zavarovanja za DO.
 • Predlog ZDO predvideva opravljanje DO v okviru javne mreže, pri čemer je za načrtovanje in razvijanje področja DO ter usklajevanje z drugimi področji zdravstvenega in socialnega varstva odgovorna država v sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi. Predvideni so naslednji možni izvajalci:
  • javni zavodi;
  • druge pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost;
  • nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki opravljajo DO v načinu iz prve alineje drugega odstavka 57. člena tega zakona ter
  • oskrbovalci družinskega člana, kot poseben način opravljanja DO.

Členi, ki se nanašajo na občine, so:

 • 5. člen – opredelitev izrazov
  • 4. Koncedent za opravljanje DO na domu je samoupravna lokalna skupnost.
 • 6. člen – naloge Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti
  • (3) Samoupravna lokalna skupnost uresničuje svoje naloge na področju DO s tem, da:
   − v sodelovanju z Republiko Slovenijo razvija javno mrežo DO;
   − spremlja opravljanje DO in delovanje javne mreže DO na svojem območju.
  • (4) Samoupravna lokalna skupnost iz proračuna finančne zagotavlja vire za naloge iz prejšnjega
   odstavka.
 • 67. člen – ustanovitev javnih zavodov za opravljanje DO
  • (1) Javni zavod za opravljanje DO ustanovi:
   − država za opravljanje za način opravljanja DO iz drugega odstavka 57. člena tega zakona ali
   samoupravna lokalna skupnost za opravljanje DO na domu v obliki iz petega odstavka 57. člena tega zakona.
 • 68. člen – materialni pogoji za delo
  • Ustanovitelj mora zagotoviti ustrezne materialne pogoje za delo javnega zavoda za DO in za razširitev zmogljivosti javnega zavoda za DO.
 • 74. člen – koncesije v DO
  • (8) Koncesijo za opravljanje javne službe DO na domu podeli samoupravna lokalna skupnost s soglasjem ministrstva, pristojnega za socialno varstvo

Občine in mestne občine lahko mnenje k predlogu zakona pošljejo v Državni zbor do 22. 7. 2021.

Avgust 2020

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi je objavljen na tej povezavi.

Predlog določa vzpostavitev dolgotrajne osrkbe (DO) kot novega sistema socialne varnosti, ki ga sestavlja obvezno socialno zavarovanje za DO z univerzalnimi pravicami in učinkovito mrežo izvajalcev DO. Za financiranje DO kot splošnega tveganja se uvaja obvezno socialno zavarovanje za DO. Nekateri ključni vidiki nove ureditve so:

 • enotna definicija DO, ki sledi mednarodni definiciji (OECD, Eurostat, EK),
 • oblike izvajanja storitev DO – formalna oskrba na domu in v instituciji, družinski član osrkbovalec,
 • enotna merila in pogoji za upravičence in vstopni prag,
 • definicija vrst storitev DO,
 • določitev novega obveznega zavarovanja za DO,
 • določitev pravic iz obveznega zavarovanja za DO,
 • nova ocenjevalna lestvica za oceno upravičenosti do DO glede na kategorije upravičenosti (I.-V. kategorija),
 • določitev pogojev za izvajalce storitev DO itd.

Občine so v predlogu zakona predvidene kot ustanoviteljice javnih zavodov in koncedentke za izvajanje dejavnosti DO v instituciji tipa A (bivalna enota, ki izvaja storitve DO v obsegu največ do 48 posteljnih kapacitet na eni lokaciji, pri čemer storitve zdravstvene nege v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotavlja patronažna služba).

Predlog zakona tudi predvideva plačevanje prispevkov zavarovancev iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ s strani občin, kar je v nasprotju z usklajenim predlogom Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Predlog je v javni obravnavi do 5. 10. 2020, mestne občine lahko komentarje na ZMOS pošljejo do 30. 9. 2020.