Zakon o javnem naročanju – ZJN-3B (december 2020)

Na portalu e-Demokracija je objavljen predlog sprememb in dopolnitev  Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B).

Nekatere predlagane spremembe so:

  • Dvig praga za uporabo postopka naročila male vrednosti pri gradnjah do evropskega praga (5,35 mio EUR).
  • Dvig mejne vrednosti za uporabo zakona na splošnem področju dvigujejo iz 20.000 EUR za blago in storitve ter projektne natečaje na 30.000 EUR brez DDV, za gradnje pa iz 40.000 EUR na 60.000 EUR brez DDV.
  • Z vidika transparentnosti predlog zakona uvaja rok, v katerem mora naročnik odgovoriti na zastavljeno vprašanje potencialnega ponudnika, objavo vse dokumentacije izključno na portalu javnih naročil in objavo vseh odločitev o oddaji javnih naročil, tudi tistih, ki se oddajo v postopkih s pogajanji brez predhodne objave (z izjemo nujnih postopkov).
  • V primeru javnih naročil, katerih ocenjena vrednost ne doseže evropski pragov, bi lahko z zakonom dopustili določene izjeme. Tak pristop je po mnenju pripravljavca zlasti primeren pri javnih naročilih oziroma naročnikih, ki zaradi svoje specifike težko zasledujejo gospodarne cilje ali druge strateške usmeritve, če morajo naročati v skladu z zakonom. Kot primerno za to področje se ocenjuje javno naročanje hrane oziroma živil, naročanje blaga za nadaljnjo prodajo (npr. lekarne ipd.) ali za protokolarne namene.
  • Zahteva po objavi statističnih podatkov tudi v primerih t. i. kratkih verig oziroma oddanih sklopih do 80.000 EUR.
  • Predlaga se objava seznamov evidenčnih naročil nad 10.000 EUR brez DDV zgolj na portalu javnih naročil, in ne več tudi možnost objave na spletni strani naročnika.
  • V segmentu pregleda ponudb in pozivanja ponudnikov na pojasnila in dopolnitve ta predlog zakona ohranja le določbo, ki takšno dopolnjevanje dopušča in ki tudi jasno pove, kaj je dovoljeno popraviti, črta pa se del določbe, ki je doslej eksplicitno določala, česa ponudnik ne sme popravljati, kar je povzročalo težave v praksi in pri interpretaciji sodb sodišča EU glede predmetnega vprašanja.
  • V praksi se je izoblikovalo stališče, da se kljub jasni dikciji zakona (in direktive) ne izloči ponudba, ki ne pokriva delovne in socialne zakonodaje. Zato je predlagano, da se določba uredi tako jasno, da v to ne bo več nobenega dvoma in ponudba, katere cena ne bo krila vseh stroškov dela, ne more biti izbrana.

Mestne občine lahko pripombe na predlog ZJN-3B posredujejo na ZMOS do 21. 1. 2021.