Zakon o nalezljivih boleznih (avgust 2020)

Predlog novega Zakona o nalezljivih boleznih je objavljen na tej povezavi. Spodaj kopiramo člene, ki se nanašajo na občine (označeni v priponki). Predlog zakona je v javni obravnavi do konca meseca septembra, morebitne pripombe nam na ZMOS pošljite do 24. 9. 2020.

 

  1. člen

(načelo sodelovanja in načrtovanja ukrepov)

Državni organi, organi lokalnih samoupravnih skupnosti in druge institucije pristojne za področje varstva pred nalezljivimi boleznimi in okužbami, ki pomenijo grožnjo za zdravje ljudi, morajo medsebojno sodelovati pri načrtovanju in izvajanju ukrepov, pripraviti lastne načrte ukrepanja in izvajati ukrepe za primere izbruhov in epidemij.

 

  1. člen

(pristojni organi in organizacije)

Naloge na področju varstva pred nalezljivimi boleznimi in okužbami ter drugimi dogodki, ki pomenijo grožnjo za zdravje ljudi, izvajajo ministrstvo, pristojno za zdravje, in druga ministrstva v skladu s svojimi pristojnostmi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) ter izvajalci zdravstvene in veterinarske dejavnosti.

 

  1. člen

(Vlada Republike Slovenije)

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS) v primeru, ko obvladovanje nalezljivih bolezni in okužb zahteva sodelovanje več ministrstev ali državnih organov ter samoupravnih lokalnih skupnosti, razglasi epidemijo nalezljive bolezni in druge izjemne ukrepe v skladu z 49. členom tega zakona.

 

  1.  člen

(samoupravna lokalna skupnost)

Samoupravna lokalna skupnost v okviru svojih pristojnosti in na podlagi ustanoviteljskih pravic zagotavlja uresničevanje nalog na podlagi programov ter ukrepov, ki jih sprejme minister, pristojen za zdravje, ali Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) na podlagi tega zakona.

 

35.člen

(omejitve)

(1) Otroka, ki ni bil cepljen v skladu s programom cepljenja, pa za opustitev cepljenja ni bilo ugotovljenih zdravstvenih razlogov iz prvega odstavka 30. člena tega zakona, ni dovoljeno vključiti v javni vrtec in v javno sofinanciran zasebni vrtec. Potrdilo o opravljenih cepljenjih, ki so pogoj za vključitev v vrtec, na predpisanem obrazcu, v skladu s predpisom iz petega odstavka 29. člena tega zakona, izda izbrani zdravnik otroka. Starši potrdilo iz prejšnjega stavka, skladno z zakonodajo s področja predšolske vzgoje, predložijo ob vključitvi otroka v vrtec.

(2) Osebe, ki ni bila cepljena v skladu s programom cepljenja, pa za opustitev cepljenja ni bilo ugotovljenih zdravstvenih razlogov iz prvega odstavka 30. člena tega zakona, ni dovoljeno vpisati v programe srednjih in visokošolskih zavodov ter fakultet s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja in socialnega varstva. Kot dokaz o opravljenih cepljenjih, ki so pogoj za vključitev v programe srednjih in visokošolskih zavodov ter fakultet s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva, velja Knjižica o cepljenju.

(3) Oseba, ki ni bila cepljena v skladu s programom cepljenja, pa za opustitev cepljenja ni bilo ugotovljenih zdravstvenih razlogov iz prvega odstavka 30. člena tega zakona se ne more udeležiti  organiziranih letovanj, ki so financirana iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

(4) V primeru izbruha, epidemije, nenavadnih dogodkov, ki pomenijo tveganje za javno zdravje, necepljena oseba oziroma njeni starši, skrbniki oziroma zakoniti zastopniki upošteva odrejene ukrepe in omejitve, ki jih določi NIJZ.

 

70.člen

(javno financiranje)

(1) Izvajanje javne službe, opredeljene v letnem programu NIJZ s področja tega zakona, se financira iz državnega proračuna.

(2) Stroške epidemiološkega spremljanja in upravljanja zbirk podatkov iz 65. člena, epidemiološke preiskave, izvajanja cepljenja, nalog s področja obvladovanja odpornosti mikrobov in okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo ter mrežo mikrobiološke laboratorijske dejavnosti, krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

(3)Stroške za delovanje referenčnih mikrobioloških laboratorijev krije državni proračun.

(4) Lokalne samoupravne skupnosti iz svojih proračunov financirajo naloge po tem zakonu, razen nalog iz prvega odstavka, kadar jih izvajajo njihovi organi ali javni zavodi, javna podjetja, katerih ustanovitelj so, ali drugi izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil iz pristojnosti lokalne samoupravne skupnosti.