Zakon o vodah (oktober 2020)

Na e-demokraciji je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.

S predlogom se postopek zožitve priobalnega pasu po šestem odstavku 14. člena Zakona o vodah združi s postopkom izdaje vodnega soglasja v primerih, ko gre za posege na priobalno zemljišče celinskih voda. Obenem se s to spremembo ukinja možnost ožanja priobalnega pasu, saj postane v tem primeru brezpredmetna. S spremembo in dopolnitvijo bodo posegi na vodnih in priobalnih zemljiščih urejeni ločeno, v dveh členih, in sicer zaradi bolj sistematične in pregledne ureditve posegov.

S predlaganim načinom obravnave dosedanjih predlogov za zožitev zunanje meje priobalnega pasu se skrajšuje postopek za predlagatelje, saj se s spremembo 14. člena pristojnost za vodenje postopkov za spreminjanje mej priobalnih zemljišč prenaša iz vladnega na nivo ministrstva, in sicer z določitvijo odločanja o predlogih v okviru upravnih postopkov in ne več s sprejemom vladne uredbe. Nov predlog bo razbremenil vlado in s tem omogočil hitrejše reševanje vloženih predlogov oz. vlog, kar za stranke oz. predlagatelje posledično pomeni, da se v luči odprave administrativnih ovir skrajšujejo oz. ukinjajo dosedanji dolgotrajnejši postopki sprejema uredbe na vladi, hkrati pa se stranke s tem istočasno tudi finančno in časovno razbremenjujejo.

Komentiranje predloga je možno do 3. 11. 2020 na gp.mop@gov.si.