Zakon o pravilih cestnega prometa (december 2020)

Vlada je 23. 12. 2020 v Državni zbor vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa. Občine so pozvane, da morebitne pripombe v Državni zbor pošljejo do 25. 1. 2021.

Nekatere predvidene spremembe:

  • Pooblastila občinskih redarjev se razširjajo z izvajanjem nadzora nad določbami novega 31.a člena (območje skupnega prometnega prostora), 57. člena (približevanje križišču in razvrščanjem pred križiščem), novega 97.a člena (pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu) in 100. člena (prepoved vožnje na križišče pri zeleni luči na semaforju) ZPrCP.
  • Določajo se pravila ravnanja v območju skupnega prometnega prostora. Območje skupnega prometnega prostora souporabljajo vsi udeleženci cestnega prometa, v skladu s temeljnimi načeli določenimi v 4. členu ZPrCP. Vozniki morajo voziti tako, da ne ogrožajo pešcev, slednji pa ne smejo namenoma ovirati voznikov. Za celostno ureditev območja skupnega prometnega prostora se določa najvišja dovoljena hitrost v območju 20 km/h, lahko pa tudi 30 km/h.
  • Ureditev instituta dnevne parkirnine – predlog novele zakona določa, da je ustavitev in parkiranje prepovedano na prostoru, urejenem za parkiranje vozil, kjer je to časovno omejeno in plačljivo, če dnevna parkirnina ni plačana (znak storitve prekrška predstavlja neplačilo dnevne parkirnine, ki jo ima samoupravna lokalna skupnost določeno v odloku). Samoupravne lokalne skupnosti, ki instituta »dnevne parkirnine« nimajo urejenega v odloku oziroma ga ne bodo uredile s spremembo odloka, bodo neplačnike parkirnine kaznovale na podlagi dopolnjene določbe petega odstavka 65. člena ZPrCP (vezano na materialno določbo nove 22. točke četrtega odstavka 65. člena ZPrCP), ki določa, da se z globo 40 eurov kaznuje za prekršek voznik, ki je ustavil in parkiral, kjer je to v nasprotju z obveznostmi, izraženimi s prometno signalizacijo, pri čemer je obveznost plačila parkirnine določena s prometnim znakom za izrecne odredbe – znak za urejanje cestnega prometa 2437 (prostor, urejen za parkiranje vozil, kjer je to časovno omejeno in plačljivo; parkirna ureditev in druge informacije so prikazane z dopolnilno tablo).
  • Z dopolnitvijo ZPrCP se določajo pogoji za vožnjo lahkih motornih vozil, med katere spadajo invalidski vozički in vozila na motorni pogon, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, in niso širša od 80 cm ter so izvzeta iz področja uporabe Uredbe (EU) 168/2013 . Med lahka motorna vozila torej štejemo vse skiroje na motorni pogon, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h ter niso širša od 80 cm, rolke na električni pogon, segway-i na električni pogon ipd. Vozniki lahkih motornih vozil morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju. Parkirano lahko motorno vozilo mora biti postavljeno tako, da ne ovira prometa.