Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (julij 2019)

Na podlagi dela Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin (DS) in poročila o delu DS, potrjenega na tretji seji DS dne 18. 6. 2019, bo Vlada predlagala spremembo zakonodaje s ciljem zmanjšanja stroškov občin v treh skupinah. Prva skupina sprememb je pripravljena v obliki dveh predlogov zakonov – predloga Zakona o zmanjšanju stroškov občin in predloga Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin.

Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin vključuje naslednje rešitve:

  • zvišanje najviše možne stopnje zadolžitve s sedanjih 8 % na 9 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja;
  • sprememba uteži pri izračunavanju primerne porabe občin, s katero se upošteva vpliv dviga plač na občinske proračune;
  • nova določitev višine sredstev za sofinanciranje dvajsetih občin, v katerih biva stalno naseljena romska skupnost;
  • poenostavitev postopka sofinanciranja občinskih investicij in
  • črtanje prehodne določbe zaradi uskladitve s spremembami Zakona o socialnem varstvu in Zakona o uveljavljanju pravic in javnih sredstev, s katerim se obveznost financiranja družinskega pomočnika prenaša z občin na državo.

Predlog zakona je bil na portalu e-Demokracija objavljen v petek, 12. 7. 2019, z možnostjo komentiranja do 16. 8. 2019. Napovedan pa je tudi usklajevalni sestanek z združenji občin po poletnih počitnicah.