Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah (avgust 2019)

Do 9. 9. 2019 je v javni obravnavi predlog Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah – predlog predpisa s prilogami je dostopen tukaj. Morebitne pripombe lahko posredujete na Ministrstvo za kulturo, gp.mk@gov.si.

Zakonodajalec je ob noveliranju Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14) določil, da je med podzakonskimi predpisi tega zakona tudi Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah, ki so bile do novele zakona dokument, ki ga izdaja Arhiv Republike Slovenije. Zakonodajalec je z določbami 17., 18., 19., 31., 81., 83., 87. in 92. člena tudi določil vsebino in uporabo pravilnika, in sicer naj pravilnik opredeli obseg in izvedbo faz priprave oziroma organizacije zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki, notranja pravila, ki jih oseba sprejme na podlagi zakona, morajo biti med drugim skladna z določbami pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah, državni arhiv mora v postopku potrditve notranjih pravil preveriti njihovo skladnost z enotnimi tehnološkimi zahtevami, uporabljena oprema in izvajanje storitev morajo biti skladni z pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah, nespoštovanje ali neizpolnjevanje enotnih tehnoloških zahtev je razlog za izbris opreme ali storitev iz registra certificirane opreme oz. storitev, neizpolnjevanje enotnih tehnoloških zahtev je prekršek, ki se kaznuje z globo.

Ob sprejemu Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17) je Vlada RS vlada z določbami 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 21., 41., 45., 87. in 88. člena dodatno določila vsebino pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah, in sicer naj pravilnik določi: način in obseg izvedbe posameznih faz priprave na zajem, hrambo in spremljevalne storitve, način prevzema vzorčnih notranjih pravil, podrobno opredelitev vsebine notranjih pravil glede na njihov namen in področje urejanja,  vsebino zahteve za potrditev notranjih pravil in nabor pripadajoče dokumentacije, vsebino zahteve za potrditev spremenjenih notranjih pravil, potrdila, ki jih državni arhiv upošteva pri preverjanju notranjih pravil, način izkazovanja strokovne usposobljenosti notranjih presojevalcev notranjih pravil, dokumentacijo, ki jo je treba priložiti zahtevku za presojo notranjih pravil in vzorčnih notranjih pravil, postopek zajema izvirnega dokumentarnega gradiva v digitalni obliki, postopek digitalizacije, pogoje pretvorbe na mikrofilm, podrobnejšo vsebino dodatnih strokovno-tehničnih navodil, katera strojna in programska oprema za zajem in hrambo arhivskega gradiva mora biti certificirana in pogoje za pridobitev certifikata, dodatne zahteve za ponudnike storitve hrambe gradiva v digitalni obliki, obrazec zahteve za registracijo ponudnika opreme in storitev ter nabor pripadajoče dokumentacije, obrazec zahteve za certifikacijo opreme oziroma storitev ter nabor pripadajoče dokumentacije.

Vsebina pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah je smiselno strukturirana na način, da poglavju z uvodnimi določbami, ki opredeljuje namen, področje in uporabo pravilnika ter pomen uporabljenih izrazov sledi drugo poglavje, ki ureja zajem in e-hrambo ter spremljevalne storitve, ki so urejene v več podpoglavjih (priprava in organizacija zajema, e-hrambe in spremljevalnih storitev, notranja pravila, zajem in e-hramba ter spremljevalne storitve). V tretjem poglavju so zbrane določbe o registraciji ponudnikov opreme in storitev, v četrtem pa o certificiranju opreme in storitev, razvrščene v več podpoglavjih (splošne zahteve za certificiranje opreme in storitev, zahteve za certifikacijo strojne opreme, zahteve za certifikacijo programske opreme in zahteve za certifikacijo storitev). V zadnjem poglavju so zbrane prehodne določbe. Besedilo določb pravilnika dopolnjujejo tudi priloge.