2. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo

25. 11. 2022 je na Ministrstvu za javno upravo potekala 2. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki sta se jo s strani ZMOS udeležila predsednik Matjaž Rakovec in sekretar Miloš Senčur.

Na seji je bil uvodoma uradno podpisan Dogovor o višini povprečnine za leti 2023 in 2024 (700 evrov za obe leti), ki je bil parafiran pred dobrim mesecem. Razprava se je nato osredotočila na vprašanje sodelovanja združenj občin in Vlade oziroma ministrstev pri pripravi predpisov. Združenja občin so opozorila na nujnost pravočasnega vključevanja v fazi priprave zakonov in drugih aktov, tj. pred fazo javne obravnave, saj občine ne predstavljajo »zainteresirane javnosti« temveč so del izvršne oblasti, ki mora predpise uveljavljati. Dogovorjeno je bilo, da bo ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik opozorila vodstva vseh ministrstev na obvezo vključevanja združenj občin v pripravo predpisov.

V zvezi z ureditvijo področja plač za funkcionarje na lokalni ravni je ministrica obvestila, da bo Vlada predvidoma 1. 12. 2022 sprejemala izhodišča za spremembo plačne politike v javnem sektorju, kar bo vključevalo tudi plače županov.

Nato je bilo naslovljeno področje uspešnosti občin pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike (EKP). Glavni izziv pri izvajanju projektov so trenutno podražitve materialov in storitev, zato bodo na ministrstvu za javno upravo pripravili priporočila, kako naj občine postopajo ob podražitvah, upoštevajoč veljavno zakonodajo. S strani Službe Vlade za razvoj in EKP je bilo podano opozorilo, da bo perspektive 2021-2027 zaradi zamika pri začetku izvajanja krajša in da naj občine zato že sedaj pripravljajo projekte.

Naslovljeno je bilo tudi vprašanje financiranja občin, kjer so predvsem mestne in nekatere druge večje občine v neenakem položaju, saj ne prejmejo dovolj sredstev za pokritje stroškov zakonsko določenih nalog. Dogovorjena je bila ustanovitev posebne delovne skupine za financiranje občin, ki bo pregledala predloge za spremembe oziroma popravke sistema financiranja občin.

Združenja občin so z ministrico za javno upravo dogovorila skupno izvedbo izobraževanj za novoizvoljene občinske oziroma mestne svetnice in svetnike ter članice in člane nadzornih odborov. Izobraževanja bodo potekala v marcu in aprilu 2023.