33. seja Skupščine ZMOS – nabor nalog za razvoj mest in izbor projektov CTN

V petek, 17. 9. 2021, je v Mariboru potekala 33. redna seja Skupščine Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), ki je po zakonu izključni predstavnik interesov mestnih občin. Župani mestnih občin so potrdili predlog nabora nalog, ki se tičejo razvoja mest in ki bi po Ustavi morale preiti iz državne pristojnosti v izvirno pristojnost mestnih občin. Potrdili so tudi izbor novih projektov s področja trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Predlog za normativno ureditev nalog, pomembnih za razvoj mest

Predsednik ZMOS Matjaž Rakovec je že ob nastopu mandata napovedal večji poudarek pri uresničevanju 141. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa izvirne pristojnosti mestnih občin. Gre za državne naloge, ki se tičejo razvoja mest. Ta člen Ustave, kljub že leta 1996 sprejeti odločbi Ustavnega sodišča,[1] v zakonodaji in praksi ni uresničen, zato so mestne občine pristopile k pripravi nabora nalog, ki bi morale glede na Ustavo preiti nanje.

Skupščina ZMOS je v Mariboru potrdila »Predlog za normativno ureditev nalog, pomembnih za razvoj mest«, ki vključuje analizo stanja in obrazložene predloge za nove naloge mestnih občin. ZMOS tako predlaga, da se med drugim na mestne občine prenese izvajanje naslednjih nalog:

  • razvojne naloge glede usklajenosti urbanega in regionalnega razvoja,
  • izdaja gradbenih dovoljenj,
  • izdaja dovoljenj v zvezi s shodi in prireditvami,
  • razširitev izvajanja mestnega linijskega prevoza potnikov na območje celotne mestne občine,
  • zagotavljanje institucionalnega varstva za starejše,
  • in nekatere druge naloge.

Navedene in druge naloge iz nabora so pomembne za razvoj mest. Za ureditev novih pristojnosti ZMOS predlaga pripravo novega Zakona o mestnih občinah, s čimer bi udejanjili odločbo Ustavnega sodišča iz leta 1996 in tako po 30 letih zagotovili vzpostavitev lokalne samouprave, kot jo predvideva Ustava. Zakon o mestnih občin bi hkrati uredil vprašanje financiranja mestnih občin, ki trenutno preko povprečnine oziroma primerne porabe ne prejmejo dovolj sredstev za izvajanje zakonsko določenih nalog.

Spomnimo, da so različne analize pokazale, da imajo mestne občine višje stroške, saj zagotavljajo širši obseg javnih storitev, a hkrati prejmejo manj sredstev na prebivalca kot manjše občine. Pokritost stroškov zakonskih nalog je pri mestnih občinah zgolj 70 %, primerna poraba na občana pa je kar 170 evrov manjša v primerjavi z manjšimi občinami. Za pravičen sistem financiranja je tako nujna diferenciacija občin oz. mestnih občin, pri čemer je stališče županov mestnih občin, da se zaradi ureditve financiranja mestnih občin ne sme zmanjšati financiranje preostalim občinam.

ZMOS bo Ministrstvo za javno upravo seznanil z oblikovanim predlogom nabora novih nalog. Od Vlade in Državnega zbora pričakuje razumevanje in podporo ter uresničitev prenosa pristojnosti v relativno kratkem času. Mestne občine, v katerih živi več kot tretjina slovenskega prebivalstva, predstavljajo regionalna središča, ki nudijo številne storitve za širše zaledno območje, in nujno je, da se njihov dejanski in ustavni položaj ustrezno uredi tudi v zakonodaji.

 

Izbor projektov CTN

Skupščina ZMOS je potrdila dva seznama izbranih projektov v okviru izvajanja mehanizma CTN za področje trajnostne mobilnosti. Izbranih je bilo 6 projektov, ki bodo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in državnega proračuna prejeli predvidoma nekaj manj kot 3 milijone evrov. Izbrani projekti mestnih občin bodo v naslednjih mesecih pregledani s strani Ministrstva za infrastrukturo, preden bodo prejeli dokončno potrditev s strani vladne službe za kohezijo. Skupščina je potrdila tudi izbor petih rezervnih projektov, ki bodo lahko sofinancirani v primeru sprostitve dodatnih sredstev.

S tem sta zaključeni povabili za oddajo vlog, ki jih je ZMOS objavil 1. 6. 2021. Razpisani so bili ostanki sredstev na področju trajnostne mobilnosti, saj se mehanizem CTN uspešno izvaja. Do danes je bilo potrjenih 70 projektov mestnih občin. Njihova skupna investicijska vrednost presega 214 milijonov evrov, odobreno sofinanciranje pa znaša 119 milijonov evrov oziroma 85 % vseh sredstev iz mehanizma CTN. V obravnavi je še 25 vlog, ki bodo predvidoma prejele preko 21 milijonov evropskih in državnih sredstev, s čimer bodo mestne občine dosegle 100 % realizacijo mehanizma CTN.

 

 

****

[1] Odločba Ustavnega sodišča U-I-98/95 z dne 1. 7. 1996. Ustavno sodišče je odločilo, da Ustava zavezuje zakonodajalca, da z zakonom uresniči ustavno določbo o posebnih izvirnih pristojnostih mestnih občin na področju urbanega razvoja.