Staro mestno jedro Celja

Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih

 1. javni posvet ciljnega raziskovalnega projekta Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih

ZRC SAZU organizira 1. javni posvet na temo prometnih koridorjev in vozlišč. Javni posvet poteka v okviru projekta Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih, katerega cilj je okrepiti celostno načrtovanje ob prometnih koridorjih v Sloveniji in opredeliti območja (vozlišča), ki jih je z vidika njihove obstoječe opremljenosti, potreb po dodatnem urbanem razvoju in učinkovitosti javnega prometa smiselno razvijati kot pomembna prometna, storitvena, poselitvena območja z visoko kakovostjo bivalnega okolja. Cilj projekta je podpora pri doseganju podnebnih ciljev Slovenije in prikaz nabora možnih ukrepov za trajnostni razvoj mobilnosti, vključno s predlogi ukrepov za učinkovitejši JPP, urbanistične in razvojne rešitve, ki bi zmanjšale potrebo po mobilnosti in krepile aktivne oblike mobilnosti.

V projektu je vozlišče opredeljeno kot zaledje železniških in avtobusnih postaj (v radiju 1 km) z raznolikimi storitvami, ustreznim JPP, delovnimi mesti ter pozitivnimi demografskimi projekcijami. Vozlišča so prepoznana kot območja, v katerih bi lahko v prihodnje zgoščali poselitev ter s sprotnim zagotavljanjem kakovostnih storitev, učinkovitega javnega potniškega prometa, krepitvijo aktivnih oblik mobilnosti (hoja, kolesarjenje) prispevali k oblikovanju sosesk z visoko kakovostjo bivalnega okolja ob hkratnem doseganju podnebnih ciljev.

 

Javni posvet bo potekal v četrtek, 7. 12. 2023, ob 10:00 na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana (sejna soba v pritličju).

 Prijava in več informacij o dogodku je na https://www.sptm.si/aktualno/novice/2023/11/javni-posvet-celostni-pristop-k-razvoju-ob-prometnih-koridorjih-vozliscih. Prijave so možne do danes, 6. 12., do 12. ure.