CTN – Evropska sredstva za ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto v Mariboru

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je v okviru izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb izdala odločitev o podpori za projekt »Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto« v Mariboru.

Projekt v vrednosti približno 370.000 evrov bo prejel sofinanciranje iz Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije v vrednosti približno 240.000 evrov. Mestna občina Maribor bo s projektom uresničevala trajnostno urbano strategijo in celostno prometno strategijo.

Namen projekta je zagotovitev celovite kolesarske mreže v Mariboru in pogojev za dnevne migracije kolesarjev znotraj mesta Maribor. S tem se bo bistveno izboljšala kolesarska povezava v tem delu mesta in širšem okolju ter na prometno varen način skrajšala pot v smeri sever-jug. Cilj projekta je izgradnja manjkajočega segmenta bodoče kolesarske povezave, ki zaključuje načrtovano ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto, vključno z navezavo na obstoječo infrastrukturo. V okviru naložbe je načrtovana tudi postavitev urbane opreme za kolesarje in ozelenitev brežine.