CTN – Odobrena evropska sredstva za ureditev površin za pešce in kolesarje na Ptuju

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je v okviru izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb izdala odločitev o podpori za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« na Ptuju.

Mestna občina Ptuj bo za izvedbo projekta prejela približno 290.000 evrov iz Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije, medtem ko je celotna vrednost investicije preko 580.000 evrov.

Cilj projekta je ureditev obojestranskega hodnika za pešce in obojestranske kolesarske steze oziroma kolesarskega pasu na Gregorčičevem drevoredu, od križišča z Osojnikovo cesto do križišča s Potrčevo cesto, ureditev cestišča, vseh spremljajočih komunalnih vodov, ponovna vzpostavitev drevoreda, namestitev urbane opreme (klopi, koši za smeti, koši za pasje iztrebke itd.) ter informiranje in obveščanje javnosti o projektih aktivnostih ter o aktivni mobilnosti. Z ureditvijo kolesarske povezave bo Mestna občina Ptuj vzpostavila neprekinjeno kolesarsko povezavo med Potrčevo cesto, Gregorčičevim drevoredom in Osojnikovo cesto. Oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost bo prispevalo k spremembi potovalnih navad na Ptuju. S prehodi iz individualne rabe osebnega avtomobila na bolj trajnostne oblike prevoza, kot je kolesarjenje ali hoja, se bodo znižali eksterni stroški prometa na ravni mesta in regije. Na daljši rok se bo znižal tudi odstotek družinskih in javnih izdatkov za mobilnost. Z investicijo bodo pripomogli k reševanju strateških izzivov in ciljev Celostne prometne strategije Mestne občine Ptuj, izhajajoč iz vizije razvoja prometa Mestne občine Ptuj: »PoTUJ privlačno, aktivno in trajnostno«