Javni razpis »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«, ki je dostopen na tej povezavi inje namenjen tudi javnim zavodom katerih ustanoviteljice so lokalne skupnosti.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve. Namen javnega razpisa je vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, predvsem z vključevanjem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev na področju kulture.

Vsebinska sklopa javnega razpisa zajemata:

Sklop 1:
Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za obdobje enega leta v javnih zavodih, javnih agencijah in nevladnih organizacijah, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, v višini 12.000 EUR na vključeno osebo v zaposlitev.

Sklop 2:
Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (javnih zavodov, javnih agencij in nevladnih organizacij v kulturi, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji), v višini 2.270 EUR na vključeno osebo za 174 urno usposabljanje.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunski leti 2019 in 2020 znaša 698.900,00 EUR (60% vzhodna in 40% zahodna regija), od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po vsebinskih sklopih:
Skupna okvirna vrednost sklopa 1: Sofinanciranje zaposlitev znaša 540.000,00 EUR.
Skupna okvirna vrednost sklopa 2:Sofinanciranje usposabljanj znaša 158.900,00 EUR.

Upravičeni prijavitelji so: nevladne kulturne organizacije, javni zavodi in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Razpis bo odprt do 15. 3. 2019. Informativna delavnica v zvezi z razpisom bo organizirana 1. 3. 2019 ob 9. uri v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.