MOPE napovedal objavo razpisa za trajnostno mobilnost

MOPE je napovedal objavo Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2024-2028 (oznaka: JR UTM 2024) za marec oziroma april 2024.

Upravičeni nameni bodo predvidoma enaki, kot veljajo v mehanizmu CTN, in sicer bo razpis podpiral naslednje aktivnosti:

  • celovito preureditev ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti,
  • ureditev namenskih površin za javni potniški promet (JPP),
  • infrastrukturo za pešce,
  • infrastrukturo za kolesarje in
  • digitalizacijo za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Razpisanih bo 48,2 milijona evrov iz Kohezijskega sklada. Stopnja sofinanciranja bo znašala 80 % upravičenih stroškov. Spodnja meja za prijavo projektov bo znašala 125.000 EUR skupno priznanih upravičenih stroškov, medtem ko bo najvišje sofinanciranje omejeno na 2,5 milijona evrov.

Prvo odpiranje vlog naj bi potekalo junija 2024, drugo odpiranje pa septembra 2025, ko pa bodo upravičene samo občine, s sprejeto občinsko celostno prometno strategijo po Zakonu o celostnem prometnem načrtovanju (ne bo več zadostovala stara CPS, sprejeta pred uveljavitvijo zakona).

Povezava do objave novice na gov.si.