Javni razpis za delovno mesto Področni podsekretar v strokovni službi ZMOS

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), pisarna strokovne službe, Verdijeva 10, 6000 Koper, na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) objavlja javni razpis za zasedbo strokovnega delovnega mesta

 

PODROČNI PODSEKRETAR (pravnik)

v strokovni službi ZMOS (m/ž)

 

Opis dela:

ZMOS sodeluje kot reprezentativno združenje mestnih občin v postopkih priprave zakonodaje in drugih predpisov. Temeljna naloga področnega podsekretarja je spremljanje priprave in sprejemanja predpisov na ravni države in EU, ki se tičejo nalog in interesov mestnih občin. Področni podsekretar skrbi za pravočasno obveščanje mestnih občin o pripravi novih oziroma spreminjanju obstoječih predpisov, zbira mnenja in predloge mestnih občin ter pripravlja osnutke stališč ZMOS. Del nalog se nanaša na pravno svetovanje in pripravo pravnih mnenj mestnim občinam. V okviru delovnih nalog sodeluje z državnimi organi (delovne skupine v okviru ministrstev, sodelovanje na sejah delovnih teles državnega zbora in državnega sveta ipd.) in sorodnimi institucijami iz Slovenije in tujine. Pogoste so službene poti znotraj države, pri čemer je zaželeno, da ima kandidat možnost uporabe lastnega vozila v službene namene. Možne so službene poti v tujino.

Področni podsekretar se vključuje tudi v druge aktivnosti ZMOS, predvsem v delovanje njenih organov oziroma strokovnih odborov, v pripravo sej skupščine ZMOS ter izvajanje njenih sklepov, izvajanje nalog posredniškega telesa za izbor operacij celostnih teritorialnih naložb (evropska kohezijska politika), mednarodnih projektov in organizacije dogodkov (izobraževanja).

 

Pogoji:

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
 • najmanj šest (6) let delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • druga znanja, in sicer znanja s področja izvajanja politike, zakonov in drugih predpisov, uresničevanja odgovornosti in spremljanje stanja na področju delovanja lokalne samouprave, pripravljanja predpisov in drugih gradiv.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja in stopnja izobrazbe. V primeru, da bo imel kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja), se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino.

 

Delovne naloge:

 • Spremljanje sprejemanja predpisov s področij delovanja mestnih občin,
 • priprava osnutkov stališč ZMOS do zakonodajnih predlogov in predlogov drugih predpisov,
 • sodelovanje z državnimi organi in drugimi institucijami,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz in izdelava zahtevnejših poročil,
 • izdelava pravnih mnenj,
 • priprava gradiv za seje skupščine in njenih delovnih teles,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz in izdelava zahtevnejših poročil,
 • priprava obvestil za javnosti, odgovorov na novinarska vprašanja,
 • organizacija in izvedba izobraževanj in usposabljanj,
 • sodelovanje pri pripravi internih aktov,
 • izvajanje nalog ZMOS v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN),
 • skrb za pretok informacij znotraj in med člani ZMOS,
 • skrb za realizacijo drugih nalog po nalogu vodje strokovne službe ZMOS.

 

Prednostni kriteriji:

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi lastnostmi, izkušnjami ali znanji:

 • napredno znanje angleškega jezika,
 • izobrazba pravne smeri,
 • izkušnje z delom v državni upravi ali lokalni samoupravi,
 • izkušnje s pripravo predpisov,
 • napredno znanje uporabe orodij Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint),
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • vozniški izpit kategorije B in možnost uporabe lastnega vozila v službene namene.

 

Druge informacije:

Delovno mesto je skladno z Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11, 46/17 in 80/18), ki se smiselno uporablja, uvrščeno v 43. plačni razred (2.389,72 EUR bruto).

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal praviloma v prostorih strokovne službe ZMOS na naslovu Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. Možen je tudi dogovor o delnem opravljanju dela od doma ali na drugih lokacijah.

 

 Način prijave:

Prijava na delovno mesto mora vsebovati:

 • izpolnjeno vlogo (priložena), ki se izpolni skladno z navodili iz obrazca,
 • življenjepis, iz katerega je jasno razvidna formalna izobrazba in delovne izkušnje (vključno s trajanjem in opisom vsebine delovnih nalog) ter druga znanja in veščine, ki jih je kandidat pridobil.

Kandidat vloži prijavo izključno v elektronski obliki, in sicer preko elektronske pošte na naslov zmos@koper.si, s pripisom »Prijava za delovno mesto Področni podsekretar«, in sicer v roku osmih (8) dni od dneva objave. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o objavi je kontakt Miran Košpenda, 05 6646 231.

Tekom postopka izbora se lahko kandidate zaprosi za dodatna dokazila in informacije. V primeru večjega števila kandidatov bo lahko del postopka izbora tudi praktična naloga oziroma testiranje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 100-6/2024-1

Datum:   30. 1. 2024