Podpisan Dogovor o povprečnini za leti 2021 in 2022

Danes, 30. 9. 2020, je predsednik ZMOS mag. Gregor Macedoni skupaj s predsednikoma Združenja občin Slovenije Robertom Smrdeljem in Skupnosti občin Slovenije Petrom Misjo ter z ministrom za javno upravo Boštjanom Koritnikom podpisal Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022.

Dogovor se glasi:

  1. Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog, se v skladu z Zakonom o financiranju občin določi za leto 2021 v višini 628,20 evra in za leto 2022 izhodiščna v višini 628,20 evra.
  2. Vlada Republike Slovenije in reprezentativna združenja občin bodo na področju sofinanciranja občinskih investicij po 21. členu Zakona o financiranju občin poiskali rešitve za skrajšanje prehodnega obdobja, povečanje fleksibilnosti, namenskosti in poenostavitve uporabe tega vira.

Za leto 2020 je bila prvotno določena povprečnina v višini 589,11 evra, ki jo je nato Vlada v novi sestavi dvignila na aktualnih 623,96 evra. V letu 2021 bo tako povprečnina višja za dobre štiri evre.

Čeprav ostaja položaj pravičnega financiranja mestnih občin v okviru sistema financiranja občin še naprej nerazrešen, je dvig povprečnine nedvomno korak v pravo smer za razvoj lokalne samouprave. Ob tem so za občine pomembni še drugi ukrepi, kot je skrajšanje prehodnega obdobja in poenostavitve črpanja sredstev za sofinanciranje investicij po Zakonu o financirnaju občin in čimprejšnji sprejem Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Znesek povprečnine je po veljavni metodologiji enak štiriletnemu povprečju odhodkov občin, ki tudi sicer služi kot izhodišče za določitev povprečnine.  Dogovor o povprečnini med vlado in združenji občin je bil v 15 letih, odkar velja ta zakonska rešitev, dosežen samo štirikrat. Današnji podpis dogovora tako odraža tvorno sodelovanje združenj občin in Ministrstva za javno upravo.