Posvet predsednika vlade z župani o porabi evropskih sredstev v prihodnje

20. 8. 2020 je na Brdu pri Kranju potekal posvet predsednika vlade in članov ožje delovne skupine, ki pripravlja Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, z župani in direktorji regionalnih razvojnih agencij. 

Evropski svet je 21. 7. 2020 dosegel dogovor o proračunu Evropske unije (EU), ki obsega tako večletni finančni okvir 2021-2027 (VFO, 1,074 mrd €) kot nov instrument Evropska unija naslednje generacije (NGEU, 750 mrd €). Upoštevajoč neporabljena sredstva iz trenutne finančne perspektive bo imela Slovenija do leta 2029 na voljo približno 12 mrd €:

  • v okviru VFO 2014-2020 1,8 mrd € neporabljenih sredstev in iz mehanizma ReactEU še dodatnih 312 mio € – rok porabe do konca leta 2023,
  • v okviru VFO 2021-2027 2,9 mrd € za evropsko kohezijsko politiko (EKP) in 1,6 mrd € za skupno kmetijstko politiko – rok porabe do konca leta 2029,
  • v okviru NGEU 5,5 mrd €, od tega 3,6 mrd € povratnih sredstev in 2,1 mrd € nepovratnih sredstev, večinoma v okviru novega Mehanizma za okrevanje in odpornost – rok porabe do konca leta 2026.

Podlaga za črpanje sredstev EKP bo nov (operativni) program za obdobje 2021-2027, hkrati naj bi se do septembra spremenil obstoječi Operativni program zaradi vključitve sredstev React-EU. Za črpanje sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost mora država pripraviti Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost.

Predsednik vlade je v vabilu na posvet začrtal osrednja področja, kjer vlada vidi sodelovanje občin pri koriščenju evropskih sredstev, in sicer:

  1. področje okrevanja po pandemiji (investicije v zdravstvo in dolgotrajno oskrbo),
  2. krepitev zelene EU (okoljska infrastruktura, trajnostna mobilnost, krožno gospodarstvo),
  3. digitalna transformacija (širokopasovna omrežja in digitalizacija občin),
  4. drugi ukrepi z učinki v lokalnih okoljih (poslovne cone, turizem, železniški promet, razvojne osi, itd.).

Minister SVRK Černač je izpostavil, da je izpogajani finančni okvir za Slovenijo zgodovinski in da je pred nami velika priložnost in hkrati odgovornost. Pri porabi sredstev se bo moralo upoštevati smernice Evropske komisije, investicije bodo tako morale podpirati izvedbo strukturnih reform, zeleno in digitalno preobrazbo, krepitev zdravstvenega sistema, ustvarjanje novih delovnih mest itd. Ministrstva in občine so pred posvetom pripravili sezname potencialnih projektov, pri čemer je vrednost zbranih projektov s strani državnih organov približno 10,8 mrd €, vrednost občinskih pa 11 mrd €.

V naslednjem mesecu bo opravljena evalvacija teh projektov, predvsem z vidika časovne izvedljivosti in skladnosti s cilji EU in EKP ter posledično možnosti umestitve v enega izmed finančnih mehanizmov. Vlada bo na seji 27. 8. 2020 obravnavala izhodišča za pripravo Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, prvi osnutek dokumenta pa naj bi bil pripravljen do oktobra. Pri tem je minister poudaril, da evropske uredbe, ki bodo predstavljale pravno podlago za črpanje, še niso sprejete. Minister je izpostavil tudi dialog z lokalnimi skupnostmi pri pripravi strateških dokumentov.

Kot pomembno je bilo na posvetu izpostavljeno tudi vprašanja premagovanja administrativnih ovir in debirokratizacije pri postopkih za dodeljevanjem evropskih sredstev, kar je nujno za pospešeno črpanje. Izpostavljena so bila tudi vprašanja teritorialnih pristopov kot tudi tveganja povezana s COVID-19. Župani so pozdravili organizacijo posveta in predstavnikom Vlade Republike Slovenije čestitali za dosežke v pogajanjih za pridobitev evropskih sredstev za Slovenijo. Hkrati so bile občine prepoznane za pomembnega partnerja pri oblikovanju in izvajanju evropskih programov.

Župani mestnih občin so izpostavili, da so slednje na koriščenje evropskih sredstev dobro pripravljene. Mestne občine imajo izkušene kadre in nabor projektov, ki presega sredstva, ki bodo na voljo. Prav tako imajo mestne občine dobre izkušnje z izvajanjem mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), s katerim se uresničujejo trajnostne urbane strategije (TUS). ZMOS si bo tako poleg ustrezne vključenosti projektov regionalnega razvoja še naprej prizadeval za učinkovito izvajanje projektov urbanega razvoja.

Foto: gov.si